Follow
Prof. Dr. Musa ÖZATA
Prof. Dr. Musa ÖZATA
Ahi Evran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Verified email at ahievran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği
M Özata, H Altunkan
1942010
Duygusal zekâ ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin araştırılması: sağlık çalışanları örneği
Ş Aslan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 77-97, 2008
1832008
Assessments of Anxiety Levels and Working Conditions of Health Employees Working in COVİD-19 Pandemic Hospitals
D Bostan, S., Akbolat, M., Kaya, A., Ozata, M. ve Gunes
Elektronik Genel Tıp Dergisi,em246. https://doi.org 17 (5), 1-5, 2020
106*2020
Klinik karar destek sistemleri ve örnek uygulamalar
M Özata, Ş Aslan
Kocatepe Tıp Dergisi 5 (1), 2004
1042004
Lider-üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi
Ş Aslan, M Özata
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9 (17), 94-116, 2009
1002009
Sağlık çalışanlarında hizmetkâr liderlik: Dennis-Winston ve Dennis-Bocernea hizmetkâr liderlik ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik araştırması
Ş Aslan, M Özata
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 18 (1), 139-154, 2011
902011
Sağlık bilişim sistemleri
HK Güleş, M Özata
Nobel Yayın Dağıtım, 2005
902005
Konya’daki sağlik ocaklarinin etkinlik düzeylerinin veri zarflama analizi yöntemiyle değerlendirilmesi
M Özata, İ Sevinç
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 77-87, 2011
682011
Sağlık bilişim sistemlerinin hastane etkinliğinin artırılmasında yeri ve önemi (Veri zarflama analizine dayalı bir uygulama)
M Özata
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
632004
Frequency of medical errors in hospitals, determination of medical error types and medical errors: Konya sample
M Özata, H Altunkan
Journal of Medical Research 8 (2), 100-111, 2010
552010
RASYONEL İLAÇ KULLANIMININ HASTA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ: HEKİMLERİN RASYONEL İLAÇ KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
M Özata, Ş Aslan, M Mete
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 529-542, 2008
472008
Mesleki bağlılık ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin analizi
N Cihangiroğlu, A Teke, M Özata, Ö Çelen
Gülhane Tıp Dergisi 57 (4), 367-72, 2015
462015
Hemşirelerde örgütsel vatandaşlık davranışı ile tıbbi hataya eğilim arasındaki ilişkinin araştırılması
YE Öztürk, M Özata
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
462013
Hastanede Çalişan Hemşİrelerİn Meslekİ İmaj Algilamalarinin Araştirilmasi
M Özata, Ş Aslan
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (19), 251-268, 2010
432010
Sağlık çalışanlarının hasta mahremiyeti konusundaki tutumlarının incelenmesi
M Özata, K Özer
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20 (1), 81-92, 2017
422017
Hastanelerde Kurumsal Imajin Ölçülmesinde Dikkate Alinmasi Gereken Faktörlerin Belirlenmesi
M Özata, İ Sevinç
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 12 (2), 2009
422009
Hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik güvenilirlik analizinin yapılması
M Özata, H Altunkan
İçinde: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. II …, 2010
40*2010
Sağlık yöneticilerinde duygusal zekâ boyutlarının Cooper Sawaf haritasıyla araştırılması
Ş Aslan, M Özata
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9 (2), 197-222, 2006
402006
KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ, REKABET GÜCÜ, YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMA KAPASİTESİYLE İLİŞKİLERİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Ş Aslan, M Özata
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2), 15-28, 2007
392007
Hemşirelerde duygusal zekâ ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Konya ili örneği
S Nazlı
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
352013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20