Emine Yeniterzi
Emine Yeniterzi
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Verified email at uskudar.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dîvan şiirinde na't
E Yeniterzi
Türkiye Diyanet Vakfı, 1993
1051993
Klasik Türk şiirinde ülke ve şehirlerin meşhur özellikleri
E Yeniterzi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 301-334, 2010
612010
Türk edebiyatında na'tlar: antoloji
E Yeniterzi
Türkiye Diyanet Vakfı, 1993
391993
Anadolu Türk edebiyatında ahlakî mesnevîler
E Yeniterzi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 433-468, 2007
302007
Mevlânâ Celâleddin Rûmı̂
E Yeniterzi
Türkiye Diyanet Vakfı, 1995
271995
DİVAN ŞİİRİNDE SAĞLIK VE HASTALIKLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (4), 87-103, 1999
231999
DÎVAN ŞİİRİNDE ÖLÜME DAİR BAZI HUSUSLAR
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-139, 1999
231999
Metin Şerhiyle İlgili Görüşler
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (5), 59-71, 1999
201999
Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlâna
E Yeniterzi
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008
172008
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
E Yeniterzi, DŞ Na’t
Birinci Baskı, Ankara, 1993
171993
Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1-10, 2005
162005
Türk Edebiyatında Na’tlara Dair
E Yeniterzi
Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, C 11, 762-767, 2002
162002
Divan Şiirinde Hz. Peygamber'in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî
E Yeniterzi
TDV Kutlu Doğum Haftası II, 1-7, 1992
151992
Behiştî'nin Heşt Behişt Mesnevîsi
E Yeniterzi
Kitabevi, 2001
132001
Mevlânâ Celâleddin Rûmî, TDV Yay
E Yeniterzi
Ankara, 1995
131995
Na ‘t (Türk Edebiyatı)
E Yeniterzi
Diyanet İslâm Ansiklopedisi, 436-437, 2006
122006
Ahmed-i Dâî’nin vasiyyet-i Nûşirevân Adlı Mesnevisi
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1-25, 2006
112006
Klasik Türk Edebiyatı Ahlâkî Mesnevîlerinde Mevlâna’dan İzler
E Yeniterzi
Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik Ulusal Sempozyumu …, 2007
102007
Divan Şiirinde Osmanlı Devletindeki Sosyal, Ahlaki ve İktisadî Çözülmenin Akisleri
E Yeniterzi
SÜ Uluslar Arası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı …, 2000
92000
On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir Şair: Meşâmî
E Yeniterzi
Türk Dili 591, 317-328, 2001
82001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20