Takip et
Engin Kanbur
Engin Kanbur
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma
A Kanbur, E Kanbur
Yönetim ve Ekonomi, 2008
572008
Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracılık Rolü
A KANBUR, E KANBUR
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 7 (2), 193-216, 2015
472015
Psikolojik Dayanıklılık ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide İş Doyumunun Aracılık Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
E Kanbur, A Kanbur, B Özdemir
İş ve İnsan Dergisi 4 (2), 127-141, 2017
392017
Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Mobilya ve Gıda Sektöründe Ampirik Bir Araştırma
E Kanbur
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tez. Balıkesi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2005
342005
Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler; Mobilya ve Gıda Sektörlerinde Ampirik Bir Araştırma
E Kanbur
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
322005
Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performanslarına Etkisi
E KANBUR, K Özyer
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (2), 264-275, 2016
30*2016
Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri
Y Erol, E Kanbur
Business and Economics Research Journal 5 (3), 149-165, 2014
292014
Havacılık Sektöründe Psikolojik Güçlendirme, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
E KANBUR
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 14 (1), 147-162, 2018
27*2018
Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
E Kanbur
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
262015
Aşırı İş Yükünün İş ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi: İşe Bağlı Gerginliğin Aracı Rolü
E Kanbur
İş ve İnsan Dergisi 5 (2), 125-143, 2018
202018
Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasında Birey-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü
E Kanbur
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (7), 63-82, 2017
192017
X ve Y Kuşağı Çalışanlarının Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Tatmini Açısından Karşılaştırılması
E KANBUR, S ŞEN
Electronic Turkish Studies 12 (12), 2017
17*2017
Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
K ÖZYER, E KANBUR
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 4 (2), 213-232, 2012
172012
Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
E KANBUR
Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 7 (14), 443-460, 2016
142016
Örgütlerde Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının Çalışanların Öz-Yeterlilik Algıları Üzerindeki Etkisi
E Kanbur, M Canbek, K Kozyer
Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 1 (1), 16-34, 2016
13*2016
Yenilik Kaynaklarının Kullanılma Düzeyinde Beyaz Yakalılar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi
A Kanbur, E Kanbur
Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (1), 10-23, 2014
132014
Çalışanların olumsuz değerlendirilme korkusunun örgütsel sessizlik üzerine etkisi
E Kanbur
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (1), 382-402, 2018
122018
Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
E KANBUR, M CANBEK
Business & Management Studies: An International Journal 6 (3), 36-57, 2018
112018
Stratejik Yönetim Kapsamında Küresel Havayolu İşbirliklerinin SWOT Analizi
E Kanbur, H Karakavuz
Journal of Aviation 1 (2), 74-86, 2017
102017
İşyerinde Siber Zorbalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması
A Kanbur, E Kanbur
Psikoloji Çalışmaları 38 (2), 237-258, 2018
92018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20