Takip et
Yılmaz Ağca
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Liderlik Davranışının Örgütsel Vatandaşlığa ve Alt Boyutlarına Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma / The Effect of Leadership Behavior on Organizational Citizenship …
Y Ağca, MS Döven
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
26*2016
İnternet ve Bilgi Sistemleri Kullanımının Turizm Dağıtım Kanallarına Etkisi Üzerine Bir Uygulama / An Application On The Effects of Internet and Information Systems Usage …
M Keskinkılıç, Y Ağca, E Karaman
İşletme Araştırmaları Dergisi / Journal of Business Research - Turk 8 (4 …, 2016
23*2016
Comparative Analysis of Emotion Analysis Methods Within the Scope of Hotel Users Turkish and English Comments / Tripadvisor Kullanıcılarının Türkçe ve İngilizce Yorumları …
H Polat, Y Ağca
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 901-916, 2022
11*2022
Otel Oda Fiyatlarını Açıklamada Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kıyaslanması / Comparison of Machine Learning Algorithms in Explaining of Hotel Room Prices
Y Ağca
İşletme Araştırmaları Dergisi / Journal of Business Research - Turk 13 (1 …, 2021
7*2021
R programlama dili ile istatistiksel analiz ve veri madenciliği
Y Ağca
İstanbul: Cinius Yayınları, 2021
72021
Alternative Data Collection Method Web Mining: Seasonal Analysis of Hotel Room Price/Alternatif Veri Elde Etme Yöntemi Web Madenciliği: Otel Oda Fiyatlarının Zamansal Analizi
Y Ağca
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi 19 (42), 1013-1034, 2021
7*2021
Çevrimiçi Seyahat Acentalarında Oda Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
Y Ağca
Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
52019
Kırsal Turizm Potansiyeli: Kelkit Havzasındaki Niksar Örneği / Rural Tourism Potential: The Example of Niksar In Kelkit Basin
Y Ağca
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi / The Journal of Social Sciences …, 2016
5*2016
Türkiye'deki Otel Konuk Yorumları ve Puanlarının Metin Madenciliği ile Analizi
Y Ağca, C Gündüz
Yonetim ve Ekonomi 30 (2), 397-411, 2023
42023
Çevrimiçi Seyahat Acentelerinde Oda Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması / Investigation of Factors Affecting Room Rates in Online Travel Agencies
Y Ağca
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
3*2019
Türk Sinemasının Metin Madenciliği ile Analizi / Analysis of Turkish Cinema with Text Mining
Y Ağca
International Azerbaijan Academic Research Congress - May 28-29, 1-11, 2022
2*2022
Çevrimiçi Seyahat Acentaları / Online Travel Agencies, OTAs
Y Ağca
Turizmde Güncel Yaklaşımlar, 41-56, 2021
2*2021
Niksar Çamiçi Yaylasının Destinasyon Pazarlamasında Pazarlama Stratejisi ve Konumlandırma Kapsamına Alınması / Niksar Çamiçi Spring for the Marketing Strategy and Positioning …
H Aksoy, Y Ağca
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, 579-591, 2018
22018
Mutluluk ile Toplu Konut İlişkisi: TOKİ Örneği / The Relationship Between Happiness and Collective Housing: Example of TOKİ
H Aksoy, Y Ağca
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, 395-404, 2017
2*2017
A Study on the Determination of the Relationship Between the Vacation and Happiness / Tatil ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Y Ağca, H Aksoy
Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG, Podgorica …, 2017
1*2017
Liderlik Davranışı ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma / The Effect of Leadership Behavior on Organizational Citizenship Behavior And Its …
Y Ağca
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
1*2014
WEB MADENCİLİĞİ: TÜRK SİNEMASININ BETİMSEL ANALİZİ.
Y AĞCA
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2023
2023
Web Madenciliği: Türk Sinemasının Betimsel Analizi
Y Ağca
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 87-101, 2023
2023
Pazarlama stratejisinde önemli bir parametre olarak tüketici yorumları: tüketici yorumlarındaki puanlamalar ile duygusal eğilimler arasındaki ilişki
H Polat, Y Ağca
Hitit Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 470-488, 2022
2022
Türkiye’deki Siyasi Partilerin ve Başkanlarının Twitter Hesaplarının Metin Madenciliği ile Analizi / Analysis of the Twitter Accounts of Political Parties and Their Presidents …
Y Ağca
The Journal of Social Sciences, 172-189, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20