Takip et
Turgut Koçoğlu
Turgut Koçoğlu
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Şemî Şemullâh Şerh-i Mesnevî (I. cilt)(inceleme-tenkitli metin-sözlük)
A Dağlar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
402009
Metin Neşrinde İmlâ Üzerine Görüşler ve Uygulamalara Dâir
T Koçoğlu
Turkish Studies 3 (6), 388-398, 2008
132008
Şefîknâme, Şefîknâme Şerhi ve Edhem ü Hümâ Mecmuası
T Koçoğlu
Basılmamış yüksek lisans tezi) Eciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2004
132004
Ruznameci Muhammed Şakir'in Aca'ibü'l-Mahlukat Tercümesi
T Koçoğlu
Kimlik Yayınları, 2020
112020
Nakşî Şeyhi Ebu’s-Suûd el-Kayserî Şerh-i Mesnevî
T Koçoğlu
Kayseri: Laçin Yayınları, 2014
92014
Mesnevi Şârihi Şem’î Şem’ullâh’ın Şerh Yöntemi İle Walter G
T Koçoğlu
Andrews’ un Sözdizimsel Metin Yorumlama Yöntemi Arasındaki Benzerlik …, 2012
92012
Şefîk-nâme, Şefîk-nâme Şerhi ve Edhem ü Hümâ Mecmuası (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkı Basım)
T Koçoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
92004
RUSÇUKLU ZARÎFÎ ÖMER BABA VE MANZUM-MENSUR TASAVVUF TERİMLERİ LÜGATÇESİ: ISTILAHÂT-I MEŞÂYIH.
T Koçoğlu
Electronic Turkish Studies 7 (3), 2012
82012
Deneysel Edebiyat Yönüyle Dîvân Şiirinde Bir Tarz: Gazel-i Musanna’Yahut “Gazel Ender Gazel”
T Koçoğlu
Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, 336-342, 2016
72016
Şem’î Şem’ullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi
T Koçoğlu
Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, 29-30, 2007
72007
Haydarâbâd Salar Jung Kütüphanesindeki Türkçe Öğretimi İle İlgili Yazma Eserler ve Bu Eserlerden Fazlullah Han Barlas Tarafından Yazılan “Lugat-ı Türkî” nin Çağatay Türkçesi …
T Koçoğlu
Erciyes Journal of Education 2 (1), 91-108, 2018
42018
Haydarâbâd Salar Jung Kütüphanesindeki Türkçe Öğretimi İle İlgili Yazma Eserler ve Bu Eserlerden Fazlullah Han Barlas Tarafından Yazılan “Lugat-ı Türkî” nin Çağatay Türkçesi …
T Koçoğlu
Erciyes Journal of Education 2 (1), 91-108, 2018
42018
18. ASIRDA YAZILMIŞ MÜNŞİYÂNE/ÜSLÛB-I ÂLÎ NESİR VE MENSUR MUAMMÂ ÖRNEĞİ BİR ESER: ŞEFÎK-NÂME
T Koçoğlu
Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, 101-112, 2016
42016
MESNEVÎ ŞÂRİHLERİNE GÖRE MESNEVÎ'DEKİ BAZI HAYVAN METAFORLARINA YÜKLENEN ANLAM VE KAVRAMLAR
T Koçoğlu
42014
MUHAMMED EL-HÂC MUSLÎ'NİN" ŞEFÎK-NÂME" ŞERHİ".
T Koçoğlu
Electronic Turkish Studies 2 (4), 2007
42007
Ankaravî İsmail Rusûhî’nin Mesnevî Şerhi Mecmû’atü’l-Letâyif ve Matmûretü’l-Maârif’te Mesnevî’nin İlk 18 Beytnin Şerh Metodu
T Koçoğlu
Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (30 Eylül-01 Ekim …, 2007
42007
HARNÂME’YE HİKMET GÖZÜYLE BAKMAK.
T Koçoğlu
Electronic Turkish Studies 12 (22), 2017
32017
SA ‘ÎD PAŞA'NIN" TAHMÎD" İ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
T Koçoğlu
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42-62, 2016
32016
Cüveynî’nin Târîh-i Cihân-güşâsı’ndaki Bazı Türkçe-Moğolca Kelimeleri Açıklayan Bir Lügatçe
T Koçoğlu, AKA OUGHLI
KARE, 91-132, 2020
22020
HZ. İSA’NIN İKİ HİKÂYESİNİ ANLATAN, ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ BİR MESNEVİ: HİKÂYET-İ MİHTER-İ İSA
T KOÇOĞLU
Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) 4 (2), 315-344, 2020
12020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20