Takip et
Yalçın karagöz
Yalçın karagöz
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SPSS-AMOS-META uygulamalı istatistiksel analizler
Y Karagöz
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2019
1250*2019
SPSS ve AMOS Uygulamalı Nitel-Nicel-Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Y Karagöz
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 1, 2021
688*2021
İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi
Y KARAGÖZ, İ Kösterelioğlu
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008
5732008
SPSS AMOS META Uygulamalı Biyoistatistik
Y Karagöz
233*2021
Sosyal bilimlerde yapılan uygulamalı araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikler ve ölçekler
Y Karagöz, S Ekici
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (1), 25-43, 2004
1622004
Nonparametrik tekniklerin güç ve etkinlikleri
Y Karagöz
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (33), 18-40, 2010
1522010
Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simülasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması
H Bircan, Y Karagöz, Y Kasapoğlu
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (1), 69-80, 2003
1072003
Box-Jenkins modelleri ile aylık döviz kuru tahmini üzerine bir uygulama
H Bircan, Y Karagöz
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49-62, 2003
692003
Bilimsel araştırmalarda kullanılan ölçme araçları ve ölçek geliştirme
Y Karagöz, S Bardakçı
Ankara: Nobel akademik yayıncılık, 2020
592020
SPSS AMOS META uygulamalı nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği
Y Karagöz
Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2019
582019
Sağlık okuryazarlığının hasta memnuniyeti üzerine etkisi
K Çatı, Y Karagöz, F Yalman, Y Öcel
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 67-88, 2018
532018
Cumhuriyet üniversitesi fakültelerinin performans değerlendirmesi
A Kutlar, A Gülcü, Y Karagöz
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (2), 137-157, 2004
502004
CEP TELEFONU VE OPERATÖR TERCİHİNDE ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE BAĞLI OLARAK İRDELENMESİ
Y Karagöz, K Çatı, CM KoçoğlU
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
472015
SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik
Y Karagöz
Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri için, Nobel Yayınevi, 2015
472015
Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Yaşam Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi, ; Sivas İli Örneği
Y Karagöz, A Ağbektaş
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (13), 274-289, 2016
412016
Performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı balanced scorecard'ın boyutlarına katılım düzeyi: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma
MS YILDIZ, Y KARAGÖZ, M Mesci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 1-22, 2010
352010
A multi-center, open label, crossover designed prospective study evaluating the effects of lipid lowering treatment on steroid synthesis in patients with Type 2 diabetes …
M Kanat, E Serin, A Tunçkale, O Yildiz, S Sahin, M Bolayırlı, H Arinc, ...
Journal of endocrinological investigation 32, 852-856, 2009
342009
Zamanin Etkin Kullanimini Saglayan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Arastirma/A Reasearch to Determine Factors that affect Effective Use of Time
Y Karagöz, S Kingir, M Mesci, Z Akbas
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 97-108, 2010
32*2010
Assessment of effectiveness of anakinra and canakinumab in patients with colchicine-resistant/unresponsive familial Mediterranean fever
A Şahin, ME Derin, F Albayrak, B Karakaş, Y Karagöz
Advances in Rheumatology 60, 12, 2020
252020
İlişki katsayıları ile öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Y KARAGÖZ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 9 (32), 425-446, 2010
232010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20