Follow
Aygen Oksay
Aygen Oksay
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşirelerde Örgütsel Bağlilik İle İş Tatmini İlişkisi
C Hoş, A Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
2332015
Çalışanlarda iş tatmini: Sağlık sektörü üzerine bir araştırma
A Oksay
SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
1182005
Örgütsel yapı ve meslek farklılıklarının iş tatmini üzerindeki etkileri: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma
YH ÇARIKÇI, A OKSAY
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2), 2004
1032004
Hekim-Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalişma
G Atilla, A Oksay, R Erdem
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2012
612012
İŞE BAĞLILIK VE İŞTEN TATMİN AÇISINDAN CİNSİYET VE SEKTÖREL FARKLILIK: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (ISPARTA ÖRNEĞİ)
N Negiz, A Oksay, E Akman
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 207-229, 2011
492011
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare?
A Oksay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (14), 181-192, 2016
412016
Uzman hekimlerde iş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Isparta ili örneği
A Oksay
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2011
272011
Gender differences in work family conflict among managers in Turkey: A non-western perspective
I Carikci, OL Antalyali, A Oksay
First International Conference on Management and Economics, 2013
252013
Doktorlar ve hemşireler aynı ekipte farklı tutumlar
İ Çarıkçı, A Oksay
Hastane Yönetimi 10 (1), 28-39, 2006
172006
HemĢirelerde Örgütsel Bağlılık Ġle ĠĢ Tatmini ĠliĢkisi
C HoĢ, A Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
152015
The relationship between organizational commitment and job satisfaction in nurses
C Hoş, A Oksay
Suleyman Demirel University the Journal of Faculty of Economics and …, 2015
152015
Hastane çalışanlarının kişilik özellikleri ve zamanı kullanma biçimlerinin incelenmesi
R Erdem, HH Yıldırım, G Atilla, A Oksay
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 12 (2), 105-120, 2009
152009
Sağlik hizmetlerinde cepten ödemelerin bir çeşidi: katki paylari
KS Korucu, A Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (32), 265-313, 2018
13*2018
Türk Yöneticilerinde İş Aile Yaşam Çatışması
İH Çarıkçı, A Oksay, M Çiftçi, S Derya
International Davraz Congress, 24-27, 2009
122009
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Oksay, M Kılınç, M Sayhan
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2 …, 2019
112019
Biyopsikososyal yaklaşım ve gelişim süreci
KS Korucu, ŞÇ Söylemez, A Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (30), 689-700, 2021
82021
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
F Üzümcü, A Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10 (25), 584-598, 2019
82019
Sağlık çalışanlarında yabancılaşma düzeyi Isparta ili örneği
A Oksay, M Durmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (2), 269-294, 2016
82016
Favoritism and nepotism in the Ottoman Empire
Đ Çarikiçi, H Özkul, A Sait, O Aygen, D Uzunbacak, H Hüseyin
International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia and …, 2009
82009
Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Farklılıkları: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Hİ ÇARIKÇI, A Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl 4, 2, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20