Follow
Ahmet Karataş
Ahmet Karataş
İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Profesörü, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Harput Ulemâsından Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Efendi
A Karataş
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 49 (49), 29-126, 2015
202015
Kemâleddin Harputî Efendi’nin Şiirleri
A Karataş
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 50 (50), 71-135, 2016
112016
Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac Manzumeleri
A Karataş
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 77-94, 2012
92012
Bir İnebahtı Gazisinin Esaret Hatıraları: Sergüzeştname-i Hindi Mahmud
A Karataş
Osmanlı Araştırmaları 37 (37), 17-48, 2011
92011
Türk-İslâm Kültür ve Edebiyatında Kısas-ı Enbiyâ Türü
A Karataş
Diyanet İlmî Dergi, 113-126, 2013
8*2013
Harput Ulemâsından Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Efendi’nin Rekāik: Hadîs-i Erbaîn Risâlesi
A Karataş
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 48 (48), 57-94, 2015
62015
Şairini Vazifesinden Edip Sürgüne Gönderen Bir Gazelin Hikâyesi
A Karataş
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59 (2), 83-111, 2018
52018
Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Harputî'nin Kasîde-i Tantarâniyye Şerhi
A Karataş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (12), 49-96, 2017
52017
Aliyyü'l-Karî'nin el-Mülemma'Şerhu'n-Na'ti'l-Murassa'Adlı Arapça Risâlesinin Tercüme ve Şerhi
A Karataş
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi 1 (37), 147-197, 2016
52016
Kemâleddin Harputî'nin İlim-Ma'lûm İlişkisine Dâir Risâlesi
A Karataş
İslam Araştırmaları Dergisi 36 (36), 63-137, 2016
5*2016
Neccârzâde Şeyh Rızâ Efendi’nin Hacnâme’si
A Karataş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 185-232, 2012
52012
HARPUTLU EFENDİGİL ÂİLESİNİN YAKALANDIKLARI KATARAKT HASTALIĞIYLA İLGİLİ MANZUMELERİ
A Karataş
Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 6 (12), 65-101, 2019
32019
“Âlim” den “Aydın” a Geçiş Sürecine Bir Örnek:“Hattat” Abdülkadir Saynaç Efendi ve “Yazı Ustası” Oğlu Sait Yada Bey
A Karataş
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 123-181, 2013
32013
Türk-İslam Edebiyatında Manzum Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’ye Atfedilen Menâsik-i Hac
A Karataş
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2003
32003
YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA HARPUTLU ŞÂİR RAHMÎ EFENDİ VE SÂRE HATUN (SARAHATUN) CAMİİ’NİN YENİDEN İNŞÂSINA YAZDIĞI KASİDE
A Karataş
Harput Araştırmaları Dergisi 7 (13), 51-86, 2020
22020
ARŞİV VESÎKALARINA GÖRE MA‛ MÛRETÜ’L-AZÎZ (ELAZIĞ) VİLÂYETİNDE 1890’LARDA BAŞLAYIP 1916’YA KADAR DEVAM EDEN MÜFTÜLÜK KRİZİ.
A Karataş
İslâmî İlimler Dergisi 14 (2), 2019
22019
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL İLE KEMALEDDİN HARPUTÎ EFENDİ’NİN MEKTUPLAŞMALARI-I
A Karataş
İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 8 (1 …, 2019
22019
Şark İstiklâl Mahkemesi’nin Belgeleri Işığında İmâm Efendi (Osman Bedreddin Erzurumî) ile Harput Ulemâsından Müftü Kemâleddin Efendi Arasındaki Mürşid-Mürîd İrtibâtı
A Karataş
Bingöl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 155-182, 2018
22018
Hattat-Şâir Abdülkadir Efendi’nin Arınâme’si
A Karataş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (46), 69-124, 2014
12014
Hindî Mahmud Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Kısas-ı Enbiyâ’sının Tenkidli Metni
A Karataş
PQDT-Global, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20