Follow
Eyüp Bekiryazıcı
Eyüp Bekiryazıcı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dini ve tıbbi açıdan sünnet
HH Kadıoğlu, İH Aydın, E Bekiryazıcı
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25, 1-16, 2006
22*2006
Hikmetü’l-işrâk: İşrâk Felsefesi, çev
M Sühreverdî Ş.
Eyüp Bekiryazıcı-Üsmetullah Sami, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu …, 2015
12*2015
Tanzimat’tan Cumhuriyete Osmanlı’da Felsefe Üzerine Bir Değerlendirme
E Bekiryazıcı
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sy 19, 249-278, 2003
10*2003
İslam Düşüncesi ve İşrâkîlik
E Bekiryazıcı
Eskiyeni, 25-36, 2014
92014
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
İH Aydın, E Bekiryazıcı
İstanbul: Yenda Yayınları, ts, 2011
92011
Burhân’dan Keşf’e Yöneliş ya da Sühreverdî’de Bilginin Kaynağı Problemi
E Bekiryazıcı
Ekev Akademi Dergisi 38 (13), 102-114, 2009
92009
Bazı islam filozoflarının tenasüh nazariyesine yaklaşımları
E Bekiryazıcı
Marife 8 (1), 203-219, 2008
92008
Devvânî felsefesinin ontolojik temelleri
E Bekiryazıcı
Ankara: Araştırma Yayınları, 2009
72009
Şihabeddin Sühreverdî’nin Felsefesinde Ontoloji Problemi
E Bekiryazıcı
Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, Felsefe ve Din Bilimleri …, 2005
72005
Toplumsal birliğin güçlendirilmesinde ahlakî değerlerin önemi
EMD Bekiryazıcı, M Dağ
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesi Dinî Söylemin Önemi Tartışmalı İlmî …, 2016
52016
İşrâk Felsefesinin Oluşumunda İbn Sînâ’nın Etkisi (Sühreverdî Örneği)
E Bekiryazıcı
Ulusulararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri (II) içinde, İBB Kültür AŞ Yay …, 2009
52009
İBN SÎNÂ DÜŞÜNCESİ İŞRÂKÎLİĞE
E Bekiryazıcı
Diyanet İlmi Dergi 50 (1), 123-138, 2014
42014
İşrâk Felsefesinin Oluşumunda İbn Sinâ’nın Etkisi (Ş. Sühreverdî Örneğinde)
E Bekiryazıcı
Ekev Akademi Dergisi, 12-36, 2008
42008
Bazı İslâm Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları
E BEKİRYAZICI
Marife, 2008
42008
Şihabuddin Sühreverdinin hikmet-i işrak anlayışı
E Bekiryazıcı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
4*2000
Hermetizmin Sühreverdî’nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak Harran
E Bekiryazıcı
I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu …, 0
4
Şihabeddin Sühreverdi'in Nübüvvet Anlayışı
E Bekiryazıcı
Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 118, 128, 2014
22014
İslam Düşüncesinde Felsefi Ekoller
E Bekiryazici
İslam Felsefesi Tarihi, 2012
22012
Doğu ve Aydınlanma Felsefesi-İşrâkilik-Sühreverdî
E BEKİRYAZICI
İslam Felsefesi Tarihi adlı eser içinde, 2012
22012
İbn Sina Düşüncesi İşrakilige Zemin Hazlrlamış Mıdır
E Bekiryazıcı
Diyanet İlmi Der 50 (1), 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20