Alper ALTUNÇEKİÇ
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)
A Altunçekiç, S Yaman, Ö Koray
Kastamonu Eğitim Dergisi, 93, 2005
3392005
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S Yaman, ÖC Koray, A Altunçekiç
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 355-366, 2004
2272004
Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri
AE Bozdoğan, A Altunçekiç
1132007
Fen bilgisi öğretmenlerinin soru sorma becerilerinin Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi
Ö Koray, S Yaman
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 10 (2), 317-324, 2002
99*2002
Yaratıcı ve eleştirel düşünmeye dayalı laboratuar yönteminin öğretmen adaylarının akademik başarı problem çözme ve laboratuar tutum düzeylerine etkisi
Ö KORAY, S YAMAN, A ALTUNÇEKİÇ
232004
The research on prospective teachers’ self-efficacy belief level and problem solving skills
A Altunçekiç, S Yaman, Ö Koray
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 13 (1), 93-102, 2005
192005
WEB DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
A ALTUNÇEKİÇ, A Levent
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (1), 239-250, 2011
182011
Öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuarı dersine yönelik ilgi düzeylerinin ve problem çözme becerilerinin incelenmesi üzerine bir araĢtırma (A research study on laboratory …
S Sarıbıyık, A Altunçekiç, S Yaman
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, 2004
82004
A research on the investigation of the self-sufficiency belief levels of the science education teacher candidates
P Yaman, O Cansungu, A Altuncekic
The Journal of Turkish Educational Sciences 2 (3), 355-364, 2004
72004
Web Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Ortamlarının Bilişsel Ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Örneği
A Altunçekiç
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
62010
Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri.
T AYTAÇ, A ALTUNÇEKİÇ
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 32 (3), 2012
52012
A study on the research of teacher candidate’s ınterest level and problem solving ability for science education course
S Sarıbıyık, A Altunçekiç, S Yaman
The XIII National Educational Science Conference. Malatya, 2004
52004
Web tasarımı eğitiminin mobil uygulama ile desteklenmesine yönelik uygulama örneği ve sonuçları
A ALTUNÇEKİÇ, MT ÜSTÜNDAĞ, V KUKUL
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (1), 33-45, 2018
42018
Orta öğretim kademesinde öğretmen-öğrenci ilişkilerinin değerlendirilmesi: KKTC örneği
A ERDEN, T AYTAÇ, A ALTUNÇEKİÇ
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2), 761-782, 2014
4*2014
Yaratıcı ve eleştirel düşünmeye dayalı laboratuar yönteminin öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç algısı ve akademik başarı düzeylerine etkisi
Ö KORAY, S YAMAN, A ALTUNÇEKİÇ
12004
Uzaktan Eğitim: Öğrenci, Öğretmen, Teknoloji, Kurum ve Pedagoji
A Altunçekiç
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 417-443, 2021
2021
University Instructors' Views on Distance Medical Education Activities
A Altunçekiç
Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education …, 2021
2021
2010-2020 Yılları Arasında Mobil Öğrenme Çalışmalarının İçerik Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
A ALTUNÇEKİÇ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (3), 1087-1104, 2020
2020
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Erişilebilirlik ve Mobil Teknolojiler
A ALTUNÇEKİÇ
Gece Kitaplığı, 2020
2020
Web Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Ortamlarının Fen Öğretimi Dersi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Etkisi
A ALTUNÇEKİÇ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (3), 161-174, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20