Follow
ULVİ MURAT KILAVUZ
ULVİ MURAT KILAVUZ
Professor, Bursa Uludağ University
Verified email at uludag.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kelâma giriş
UM Kılavuz, AS Kılavuz, AS Kılavuz
İsam Yayınları, 2013
572013
Kelâmda kozmolojik delil
UM Kılavuz
İz Yayıncılık, 2009
302009
Küreselleşen Dünyada Din
UM KILAVUZ
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (2), 2002
262002
İslam'da siyasal düşüncenin oluşumu
WM Watt, UM Kılavuz
Birey, 2001
152001
İnsan mı melek mi? Türlerarası efdaliyyet tartışmasına bir bakış
UM Kilavuz
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56 (1), 1-32, 2015
112015
Yeni Bir Neşri Vesilesiyle Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin et-Temhîd’ine Dair Notlar
UM Kılavuz
İslam Araştırmaları Dergisi, 245-255, 2017
82017
İbn Hazm’da nübüvvet tasavvuru
U Kılavuz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (1), 1-31, 2015
82015
Kuzey Afrika İbâzî Akidesi: Cenâvünî Örneği
U Kılavuz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (02), 71-123, 2015
72015
İslâm kelâmında kozmolojik delil (hudûs-imkân)
UM Kılavuz
PQDT-Global, 2007
52007
İslâm'da Siyasal Düşüncenin Oluşumu,(çev. Ulvi Murat Kılavuz)
WM Watt
Birey Yay., İstanbul, 2001
52001
İslam düşüncesinde dolaylı fiil ve davranışlar (tevlid-tevellüd)
UM Kılavuz
PQDT-Global, 2001
42001
Kelâmî Tartışmalar Bağlamında Molla Fenârî’de Esma-i Hüsna
UM Kılavuz
Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu-Bildiriler, 0
4
V-VI
UM Kılavuz
Yüzyılda Tartışmalı Bir Hanbelî: İbnü’z-Zâğûnî ve Sıfat Anlayışı. Bursa …, 2016
32016
İslam Kelâmında Kozmolojik Delil
UM Kılavuz
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
32007
Tevhid Risalesi, çev
İ Teymiyye
Ulvi Murat Kılavuz. İstanbul: İz Yayıncılık, 2005
32005
Şettârî sufîlikte mihne ve temkin tavrı
CW Ernst
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (1), 2003
32003
Başlangıçtan Günümüze İslâm Kelâmı, çev
S Schmidtke
Koloğlu, Orhan Şener: Kılavuz, Ulvi Murat vd., Küre Yayınları, İstanbul, 2020
22020
Osmanlı'da İlm-i Kelâm: Âlimler, Eserler, Meseleler
O Demir, K Gömbeyaz, V Kaya, UM Kılavuz
22016
er-Risâletü’t-Tedmüriyye-Tevhid Risâlesi-, çev
İBN TEYMİYYE
Ulvi Murat Kılavuz, İz Yay. İstanbul, 2009
22009
Hint Düşüncesi-Özellikle Budist Düşünce-nin Kelâm Doktrinlerindeki Bazı Hususlara Etkisi Üzerine
S Pines, UM Kılavuz
Marife 3 (3), 353-369, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20