Sezai Engin
Sezai Engin
İlahiyat Yardımcı Doçent Doktor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hadis Literatüründe Hâşiyeler: Nuhbetü’l-fiker ve Nüzhetü’n-nazar Üzerine Yapılan Hâşiye Çalışmaları Bibliyografyası
S Engin
Hadis ve Siyer Araştırmaları, 1-1, 2015
62015
Osmanlı Dönemi Medreselerinde Hadis Eğitimine Entelektüel Bir Katkı: Şerh ve Hâşiye Yazıcılığı
S Engin
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 17 (2), 257-269, 2017
12017
HADİSİN TASHÎHİNDE SENED VE METNİN SIHHAT İLİŞKİSİNE İLLET VE ŞÂZ BAĞLAMINDA METODOLOJİK BİR YAKLAŞIM
S Engin
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) 17 (31), 141-165, 2015
12015
Erken Dönemde Hadis İlmi ve Usûlü: Süfyan es-Sevri’nin Görüşleri Özelinde Bir İnceleme
S Engin
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 38 (38), 81-100, 2014
12014
Hadis Şerh Geleneğinde Haşiye ve Ta'likalar
S Engin
Endülüs Yay., 2019
2019
Talebe Hoca İlişkileri Özelinde Hadis Tarihinde Eleştiri Olgusu
S Engin
İslam İlim ve Düşünce Tarihinde Eleştiri Geleneği, 80-108, 2019
2019
An Analysis of a Concept:" sahib hadith" in Terms of Hadith Sciences
S Engin
JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY 20 (38), 57-85, 2018
2018
An Analysis of a Concept
S ENGİN
2018
Bi̇r kavramin anali̇zi̇: Hadi̇s i̇li̇mleri̇ açisindan “sâhi̇bu hadi̇s”
S Engi̇n
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) 20 (38), 57-85, 2018
2018
Hadis Rivayetinde Muksirun Olgusunun Ortaya Çıkış Sürecindeki Etkenler
S Engin
İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe II, 427-449, 2016
2016
Hz. Peygamber'in Yasakları
S Engin
İz Yay., 2015
2015
The methodological approach to sanad and text authenticity relationship in the context of hidden and outlandish content about verification of hadith
S Engin
2015
A Study on the Usage Forms and Course of Meaning of Sāḥib Sunna as a Praising (Taʿdīl) Term
S Engin
Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies 1 (1), 47-74, 2015
2015
Hadis Tasnîfinde Evâmir ve Nevâhî Literatürü
S Engin
2014
Şerh, Haşiye ve Ta ‘lika Literatürü Özelinde Osmanlı Dönemi Hadis Usulü Eserlerinin Kaynakları
S Engin
HİKMET BOYUTU AÇISINDAN HADİSLERDEKİ NEHİYLERİN DEĞERİ KERAHET VAKİTLERİ ÖRNEĞİ
S Engin
“MEGÂNİ’L-AHYÂR FÎ ŞERH-İ ESÂMÎ RİCÂLİ MEÂNİ’L-ÂSÂR” İSİMLİ ESERİ BAĞLAMINDA AYNİ’NİN RİCAL TENKİDİ VE EDEBİYATINDAKİ YERİ
S Engin
ULUSLARARASI BEDRUDDÎN EL-AYNÎ SEMPOZYUMU, 0
Eseru ilmi usûli’l-hadîs fî teşkîli’l-akli’lmüslim, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2008 104 s.(Dr. Haldun Muhammed Selîm el-Ahdeb, Cidde Melik Abdülaziz Üniversitesi)
S Engin
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 11 (1), 206-208, 0
Kitap Tanıtımı-II Jonathan P. Berkey, Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali İslami Eğitimin Sosyal Tarihi, çev. İsmail Eriş, Klasik yay., İstanbul 2015. s. 274.
S ENGİN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (50), 185-193, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19