Muhammet Abay
Muhammet Abay
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsirle İlgili Eserler Bibliyografyası
M Abay
Dîvân İlmî Araştırmalar 1, 6, 1999
431999
Kur'an Kıssaları
M Abay
Ensar Yayınları, 2007
222007
Osmanlı Dönemi Müfessirleri
M Abay
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
21*1992
Osmanlı Döneminde Tefsir Hâşiyeleri
M Abay
Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri Tartışmalı İlmi …, 2012
152012
Türkçedeki Kur’ân Meallerinin Tarihi ve Kronolojik Bibliyografyası
M Abay
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 232-303, 2015
12*2015
Osmanlı döneminde Mushaf imlası tartışmaları
M Abay
MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016
82016
Osmanlı Dönemi Dirayet Tefsirleri
M Abay
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 68-139, 2015
6*2015
Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi
M Abay
Usul İslam Araştırmaları 23 (23), 7-44, 2015
62015
Kur'an ve Tefsire Dair Başvuru Kaynakları
M Abay
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 390-437, 2015
4*2015
Yeni Bir Tabakâtü’l-Müfessirîn Denemesi
M Abay
Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009
42009
Kur'an Öncesi Arap Toplumunun Örf ve Adetlerini Bilmenin Kur'ân'ı Anlamadaki Rolü - Kurbân Örneği - Tebliğ Müzakeresi
M Abay
8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyum Kur’ân’ın …, 2011
2*2011
Kemahi'nin Tefsir İlmine Katkıları
M Abay
Uluslararası Erzincan Sempozyumu 1, 785-797, 2016
12016
Tefsir Tarihi İçin Bir Veritabanı Modeli
M Abay
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (15), 33-54, 2007
12007
Haherzâde’nin Minhâcü’l-Beyân’ı Çerçevesinde Osmanlı’da Kur’an Sözlükçülüğü
M Abay
XVIII.Yüzyıl Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası …, 2018
2018
OSMANLI’DA TEFSİR DERSİ GELENEKLERİ
Ö Kara, B Gökkır, N Gökkır, M Abay
2018
Ömer Nasuhi Bilmen'in Tabakâtü'l-Müfessirîn Yazıcılığına Katkıları
M Abay
Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen: Sempozyum Tebliğleri 8-9 Kasım 2014 …, 2017
2017
OSMANLI TOPLUMUNDA KUR'AN KÜLTÜRÜ ve TEFSiR ÇALIŞMALARI -II-
B Gökkır, N Yılmaz, Ö Kara, M Abay, N Gökkır
2013
TARİHTEN GÜNÜMÜZE KUR'AN'A YAKLAŞlMLAR
B Gökkır, N Yılmaz, Ö Kara, M Abay, N Gökkır
2010
Haherzade’nin "Minhacü’l-Beyan" Adlı Kur’an Sözlüğünün Tahkiki (Dad Harfine Kadar)
M Abay
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
2003
MUSHAF YAZIMINDA HAT İLE FONT MUKAYESESİ
M Abay
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20