Follow
MUTLU GÜL
MUTLU GÜL
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi
M Gül
PQDT-Global, 2014
322014
Hz. Ebu Bekr ve Hz. Umer’in hadis tedvinine bakışları ile ilgili rivayetlerin tahlili
M Gül, H Kahraman
72015
Fıkhî Hadislerin Özellikleri Bağlamında ‘Velisiz Nikâh Olmaz’Hadisinin Tahrîc ve Tenkîdi
S Karacabey, GÜL Mutlu
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (1), 33-48, 2012
52012
Hadislerin Ma ‘nen Rivayeti Bağlamında Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Siyerin Kurgusal Anlatımı
M Gül
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2), 59-80, 2016
42016
İBADETLERİN EDASINDA TEDRÎCİLİK MESELESİ VE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ.
H Kahraman, M Gül
Journal of Islamic Law Studies, 2015
32015
İslam hukukunda kapkaç
M Gül
PQDT-Global, 2006
32006
Deniz Ürünlerinin Hükmü ve Bu Konudaki İhtilafların Değerlendirilmesi
H Kahraman, GÜL Mutlu
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 61 (1), 175-200, 2020
12020
Kocatepe İslami İlimler Dergisi Journal of Kocatepe Islamic Sciences
GÜL Mutlu
Journal of Kocatepe Islamic Sciences 4, 283-297, 2021
2021
The Attribution of the Criteria for Critical Appraisal of Content in the Hanafīs’ Hadīth Understanding to Abū Hanīfa
GÜL Mutlu
Kocatepe İslami İlimler Dergisi 4 (2), 283-297, 2021
2021
Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Tecrîd adlı eserinde isnada dair değerlendirmeler
M Gül
Uludağ Üniversitesi, 2020
2020
HADİS İLMİNE DAİR KALEME ALINAN ALMANCA AKADEMİK ÇALIŞMALAR
M GÜL, N KORKUT
İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 6 (1), 315-353, 2020
2020
Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Tecrîd Adlı Eserinde İsnada Dair Değerlendirmeler
GÜL Mutlu
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29 (1), 123-166, 2020
2020
KIRAATİN CEHRÎ OKUNDUĞU NAMAZLARDA" ÂMÎN" LAFZININ SÖYLENMESİ: RİVAYET MERKEZLİ BİR İNCELEME.
M GÜL
Bilimname 41 (1), 2020
2020
HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİNİN FIKHA ETKİSİ BAĞLAMINDA VELİSİZ KIYILAN NİKÂHIN BATIL OLDUĞUNU İFADE EDEN RİVAYETİN TAHRİC VE TENKİDİ.
M GÜL
Journal of Islamic Law Studies, 2013
2013
Fıkhî hadislerin rivayet özellikleri bağlamında “velisiz nikâh olmaz” hadisinin tahrîc ve tenkîdi
S Karacabey, M Gül
Uludağ Üniversitesi, 2012
2012
TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK PİYASASINDAKİ REKABET ORTAMININ VE SERBESTLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN ANALİZİ Bir Rekabet Aracı Olarak Serbest Tüketici Örneği
GÜL Mutlu
Kıraatin Cehrî Okunduğu Namazlarda “Âmîn” Lafzının Söylenmesi: Rivayet Merkezli Bir İnceleme
GÜL Mutlu
Bilimname 2020 (41), 801-834, 0
Hz. Ebū Bekr ve Hz. Umer’in Hadis Tedvīnine Bakışları İle İlgili Rivayetlerin Tahlili
M GÜL, H KAHRAMAN
Batıda Hadise Dair Kaleme Alınan Almanca Akademik Çalışmalar
GÜL Mutlu, N KORKUT
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 6 (1), 315-353, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19