Follow
Hakan TAŞ
Hakan TAŞ
Marmara Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Vahyî divanı ve incelenmesi
H Taş
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2004
412004
Vusûlî Dîvân (İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin)
H Taş
Gençlik Kitabevi Yayınları, Konya, 2008
222008
Bâkî’nin Dîvân’da bulunmayan bir gazeli ve Feyzî’nin naziresi
H Taş
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 1, 181-192, 2010
132010
Klasik Türk Şiirinde Türkçe Sözcüklerde Med
H Taş
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 19, 143-156, 2008
102008
Deli Birâder Gazâlî [ö. 1535?]’nin Elif-nâme’si
H Taş
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and …, 2008
102008
Nev ‘î’nin Münâzara-i Tûtî vü Zağ Adlı Mesnevîsi
H Taş, Ö Zülfe
Turkish Studies= Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the …, 2007
102007
Vahyî Dîvanı
H Taş
Ankara: KTB. Yayınları.[Erişim Tarihi: 11.05. 2020]. e-kitap: https://ekitap …, 2017
82017
Vusulî divanı
H Taş
Ankara: Gençlik Kitabevi Yay, 2015
72015
Osmanlı edebiyatının 100'ü
Ü Aslan, H Taş, Ö Zülfe
Otto, 2018
52018
Vahyî
H Taş
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 42, 451-452, 2012
52012
Mevlana Kabuli (1438-1478) ve Divan'ındaki Türkçe Şiirleri
H Taş
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 135-160, 2007
52007
Klasik Türk Şiirinde pāreye at-/atıl-Deyimi Üzerine•
H Taş
Doğumunun 60, 609-615, 2017
22017
DELİ BİRĀDER ĠAZĀLݯ[Ö. 1535?]'NİN ELİF-NĀME'Sİ.
H Taş
Electronic Turkish Studies 3 (2), 2008
22008
MECMŪ'A-İ NEZĀ'İR'DE, YAYINLANMIŞ DİVĀNLARDA BULUNMAYAN GAZELLER-I-.
H Taş
Turk Dunyasi Arastirmalari, 2009
2009
NEV'Î'NİN MÜNÂZARA-İ TÛTÎ VÜ ZÂG ADLI MESNEVÎSİ.
H Taş, Ö Zülfe
Electronic Turkish Studies 2 (3), 2007
2007
PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR ARMAĞANI
Ü ASLAN, H TAŞ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 65 Ağustos 2019 www. sosyalarastirmalar. com
S BALI, Y KAPLAN, NZ ABIDDIN, N AKBULAEV, A DAĞLI, ...
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 63 Nisan 2019 www. sosyalarastirmalar. com
S BALI, Y KAPLAN, NZ ABIDDIN, N AKBULAEV, A DAĞLI, ...
Yayın Kurulu/Editorial Board
MY ERLER, C DYERS, KP JAYASANKAR, B SOHN, NZ ABIDDIN, ...
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 66 Ekim 2019 www. sosyalarastirmalar. com
S BALI, Y KAPLAN, NZ ABIDDIN, N AKBULAEV, A DAĞLI, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20