Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Öğretim Üyesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği
S Acar, A Yenmiş
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
322014
Web Destekli Performans Tabanlı Öğrenmede ARCS Motivasyon Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenmenin Kalıcılığına, Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisi
S Acar
Unpublished doctoral disseration, Gazi University, 2009
272009
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon
A Sami
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-73, 2006
232006
İlişkisel Toplumda Sosyal İş Ağlarının Kariyer Gelişimi Açısından Önemi: LinkedIn Örneği
S Acar, H Gürsoy, NÖ Ünsal
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
11*2014
Bilgisayar destekli öğretimin öğrencinin fizik kimya biyoloji ve matematik alanlarındaki tutumlarına olan etkisinin meta-analiz yöntemi ile incelenmesi
S Acar
Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye, 2011
112011
Öğretim Üyelerinin Bilimsel Kongre Tercihinde Etkili Olan Unsurları ve E-Kongre Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, NÖ Ünsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 191-207, 2013
92013
Kampüs Öğrencilerinin Eşzamanlı Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar
Ö Kırmacı, S Acar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018
72018
Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
62008
The effects of ARCS motivation strategies on learners academic successes, permanances of learning, motivations and attitudes in web supported performance based learning
S Acar
Unpublished doctoral thesis, Gazi University, Ankara, 2009
52009
Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Unsurlar ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
5*2009
Arşiv ve Dokümantasyon Sistemlerinde Görsel Otomasyon ve Bir Uygulama
S Acar
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
51999
Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S Acar, D Uslu
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) 5 (4), 16-32, 2018
42018
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 14 (4), 4910-4923, 2017
42017
Web Based versus Lecture-Based Instruction in Teaching Development Theories in Teacher Education
S Acar, BY Toy
World Journal on Educational Teachnology (WJET) 5 (3), 445-457, 2013
42013
Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: WPR Modeli ve Örnek Bir Uygulama
S Acar
Journal of Commerce, 45, 2013
42013
Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
İ Akkuş, S Acar
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
32017
Almena ve Acar Metotları ile On Parmak Klavye Öğrenenlerin Performans Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
32013
Peptid protein kovalent konjugasyonu
S Acar
32006
Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, NÖÜ Köse
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2), 48-66, 2015
22015
Yönetici Sekreterlerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma
D Tengilimoğlu, S Acar
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 29-66, 2004
2*2004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20