Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Öğretim Üyesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği
S Acar, A Yenmiş
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
282014
Web Destekli Performans Tabanlı Öğrenmede ARCS Motivasyon Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenmenin Kalıcılığına, Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisi
S Acar
Unpublished doctoral disseration, Gazi University, 2009
232009
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon
A Sami
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-73, 2006
202006
Bilgisayar destekli öğretimin öğrencinin fizik kimya biyoloji ve matematik alanlarındaki tutumlarına olan etkisinin meta-analiz yöntemi ile incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek …
S Acar
Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye, 2011
102011
Öğretim Üyelerinin Bilimsel Kongre Tercihinde Etkili Olan Unsurları ve E-Kongre Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, NÖ Ünsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 191-207, 2013
82013
İlişkisel Toplumda Sosyal İş Ağlarının Kariyer Gelişimi Açısından Önemi: LinkedIn Örneği
S Acar, H Gürsoy, NÖ Ünsal
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
6*2014
The effects of ARCS motivation strategies on learners academic successes, permanances of learning, motivations and attitudes in web supported performance based learning
S Acar
PhD, Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara, 2009
52009
Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Unsurlar ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
5*2009
Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
52008
Arşiv ve Dokümantasyon Sistemlerinde Görsel Otomasyon ve Bir Uygulama
S Acar
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
51999
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 14 (4), 4910-4923, 2017
42017
Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: WPR Modeli ve Örnek Bir Uygulama
S Acar
Journal of Commerce, 45, 2013
42013
Web Based versus Lecture-Based Instruction in Teaching Development Theories in Teacher Education
S Acar, BY Toy
World Journal on Educational Teachnology (WJET) 5 (3), 445-457, 2013
32013
Peptid protein kovalent konjugasyonu
S Acar
32006
Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, NÖÜ Köse
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2), 48-66, 2015
22015
Almena ve Acar Metotları ile On Parmak Klavye Öğrenenlerin Performans Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
22013
Yönetici Sekreterlerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma
D Tengilimoğlu, S Acar
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 29-66, 2004
2*2004
Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S Acar, D Uslu
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) 5 (4), 16-32, 2018
12018
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL KONGRE TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLARI VE E-KONGRE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A Sami, NÖ ÜNSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 191-207, 0
1
Kampüs Öğrencilerinin Eşzamanlı Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar.
Ö Kırmacı, S Acar
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 14 (3), 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20