Follow
Ufuk Bircan
Ufuk Bircan
Felsefe Bölümü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Roland Barthes ve göstergebilim
U Bircan
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 13 (26), 17-41, 2015
1562015
Saussure’de dil, dilbilim ve göstergebilim
U Bircan
Sosyal bilimler araştırma dergisi 13 (25), 43-66, 2015
382015
Sokrates’ ten Kierkegaard’a ironi
U Bircan
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 27, 79-110, 2016
112016
Michel Foucault’da Dil ve Söylem
U Bircan
SBARD 14 (28), 85-106, 2016
62016
Ziya Gökalp’in “felsefe dersleri” üzerine
U Bircan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37-53, 2019
52019
FEMİNİST SANATIN KADIN ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ
U Bırcan
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 109-117, 2019
52019
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E BİR TÜRK DÜŞÜNÜRÜ: MEHMET İZZET
U BİRCAN
52018
KİERKEGAARD’DAN BAUDRİLLARD’A BAŞTAN ÇIKARMA
U Bircan
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 60-82, 2016
52016
İSMET ÖZEL'İN" BİR YUSUF MASALI" ADLI ŞİİRİNİN SAUSSURE'CÜ BAĞLAMDA YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ
U Bircan
Gazi Türkiyat 1 (5), 585-609, 2009
52009
Umberto Eco'da metin, mimarlık ve film göstergebilimi
U Bircan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 668-682, 2022
42022
IMMANUEL KANT’TAN MICHEL FOUCAULT’YA AYDINLANMA SORUNSALI VE MODERNLİK
H HÜLÜR, U BİRCAN
JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS) 1 (2), 23-38, 2020
22020
Ethical and Legal Issues Driven by Genetic Intervention in the Embryo
S Celikkan, U Bircan, AD Niman
International Journal of Scientific and Technological Research 3 (6), 1-5, 2017
22017
An Essay On Michel Foucault’s Genealogy
U Bircan, M Kadiroğlu
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, SBArD, YIL 12, 1-14, 2014
22014
PLATON’UN AHLAK ANLAYIŞINDA RUH VE ERDEM İLİŞKİSİ
U BİRCAN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 22 (85), 314-327, 2023
12023
Michel Foucault ve Salgın Hastalıklar
U Bircan
Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar 1, 50-74, 2022
2022
Sezai Karakoç'un Şiir ve Düşünce Ufkuna Göstergebilim Açısından Bir Bakış
U Bircan
U L U S L A R A R A S I S E Z A İ K A R A K O Ç S E M P O Z Y U M U 1 (1 …, 2022
2022
FOUCAULT’DA ÖZNENİN YİTİMİNDEKİ NİETZSCHECİ ETKİLER
U Bircan
İdil Sanat ve Dil Dergisi 11 (97), 1279-1286, 2022
2022
Ali Şir Nevâî’nin Mahbûbu’l Kulûb Adlı Eserinin Ahlak Felsefesi Yönünden Değerlendirilmesi/Evaluation of Ali Şir Nevâî's Work entitled Mahbûbu'l Kulûb in Terms of Moral Philosophy
U Bircan
ALISHER NAVAI IS IN THE CONTEXT OF WORLD ORIENTALISTS 1 (1), 461-466, 2021
2021
MİCHEL FOUCAULT-HERMENÖTİĞİN KÖKENİ
U Bırcan
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 361-363, 2018
2018
MİCHEL FOUCAULT VE SALGIN HASTALIKLAR
U BİRCAN
SOSYAL BİLİMLERDE AKTÜEL ARAŞTIRMALAR: ETKİLER-SONUÇLAR (1), 50, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20