Follow
Eda Gürlen
Eda Gürlen
Hacettepe Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı
E Erdem
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2001
6442001
Eğitimde yeni yönelimler
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2010
3342010
Teacher self-efficacy belief
E Erdem, Ö Demirel
Social Behavior and Personality: an international journal 35 (5), 573-586, 2007
2372007
Eğitimde çoklu zekâ kuram ve uygulama
Ö Demirel, A Başbay, EDA GÜRLEN
Pegem Akademi, 2006
1662006
The effect of problem based learning on learning outcomes, problem solving skills and self-efficacy belief
EDA Gurlen
75*2011
Probleme dayalı öğrenme
E Gürlen
Pegem Akademi, 2011
712011
Teachers’ opinions on the English language curriculum of the 5th grade of primary education
T Cihan, E Gurlen
Anadolu University Journal of Social Sciences 13 (1), 131-146, 2013
42*2013
Beyin temelli öğrenmenin yabancı dil öğretiminde yeri
Ö Demirel, E ERDEM, KOÇ Filiz, N KÖKSAL, M ŞENDOĞDU
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 15 …, 2002
422002
Probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine, problem çözme becerisine ve öz-yeterlik algı düzeyine etkisi
E Erdem
Unpublished Doctoral Thesis, HacettepeUniversity, Ankara, 2006
342006
The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement
G Eda, T Sevgi, S Nuray
Educational Research and Reviews 8 (5), 171-178, 2013
292013
Üstün yetenekli öğrencilere yönelik zenginleştirilmiş öğretim programının bilimsel süreç becerilerine ve başarıya katkısına ilişkin eylem araştırması
G Özdemir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
232017
Avrupa Birliği ve Türkiye deki öğretmen yeterliklerin karşılaştırmalı incelenmesi
E Gürlen, Ö Demirel
232010
Constructivism in curriculum development
E Erdem, Ö Demirel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 81-87, 2002
232002
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
S Aslan, E Gürlen
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 171-186, 2019
182019
Üstün yetenekli öğrencilere yönelik geliştirilen farklılaştırılmış matematik dersi öğretim programının etkililiği
T Özçelik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
132018
Uzmanların Pısa ve Tımms sınavlarının eğitim politika ve programlarına etkisine ilişkin görüşleri
E GÜRLEN, AS DEMİRKAYA, N DOĞAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 287-319, 2019
112019
Meaningful learning and educational environment
E Gürlen
Journal of Education and Future, 21, 2012
112012
Probleme dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin senaryolardaki problem durumlarını belirleme becerilerinin değerlendirilmesi
B BURGAZ, EDA GÜRLEN
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research 24, 2006
102006
Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri.
E Gürlen, T Üstündağ
Ilkogretim Online 13 (2), 2014
82014
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ
E GÜRLEN, P KÖSEOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 243-256, 2019
72019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20