Follow
Talip ÖZTÜRK
Talip ÖZTÜRK
Associate Professor of Social Studies Education, Ordu University
Verified email at odu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Balıkesir örneği)
T Öztürk
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2006
622006
Sosyal bilgiler öğretim programının çevre eğitimi açısından analizi
T ÖZTÜRK, F ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (3), 1533-1550, 2016
512016
Günümüzde eğitim
J Dewey, B Ata, T Öztürk, J Ratner
Pegem Akademi, 2010
492010
Eğitim süreci
JS Bruner, T Öztürk
Pegem Akademi, 2009
492009
Hayat bilgisi ders kitaplarındaki metin ve görsellerin değerler açısından incelenmesi
T Öztürk, ZS Özkan
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (1), 172-204, 2018
462018
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
T Öztürk, FZ Öztürk
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (33), 115-132, 2015
332015
İlkokul hayat bilgisi dersi öğretim programının uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
T Öztürk, Ö Kalafatçı
Aksaray Üniversitesi, 2016
302016
KANADA (ONTARIO) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE BU PROGRAMIN TÜRKİYE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
FZ Öztürk, T Öztürk
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 485-514, 2013
282013
Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
U Karakuş, G Kılıçoğlu, T Öztürk
Turkish Studies, 2012
282012
Öğrencilerin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki temel becerileri kazanmalarına yönelik öğretmen görüşleri
T Öztürk
Eğitim ve Bilim 40 (181), 2015
262015
Sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi özyeterlik algılarının incelenmesi
T Öztürk, FZ Öztürk, A Şahin
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 293-311, 2015
202015
İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve öğretimin kalıcılığına etkisi
T Öztürk, D Sarı
Journal of Theoretical Educational Science 11 (3), 586-605, 2018
172018
Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Öğretimin Kalıcılığına Etkisi.
T ÖZTÜRK, D SARI
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (3), 2018
162018
Tarih öğretmen adaylarının “öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı” dersine yönelik uygulamaları ile görüşlerinin incelenmesi
T Öztürk, FZ Öztürk
e-Kafkas Journal of Educational Research 2 (3), 63-78, 2015
162015
Sosyal bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde öğrencilerin kavramsal gelişim sürecinin incelenmesi
T Öztürk, NY Özcan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 109-123, 2017
142017
Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimlerine ilişkin görüşleri ve hizmet içi eğitim durumları
T Öztürk, FZ Öztürk, N Kaya
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 92-114, 2016
142016
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PROJE ÇALIMALARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
S Kaymakcı, T Öztürk
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 2011
142011
Sosyal bilgiler öğretiminde projeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarısına ve derse yönelik tutumlarına etkisi
T Öztürk
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 2 (2), 61-77, 2016
132016
HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
T Öztürk, Ö Kalafatçı
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 4 (2), 102-123, 2017
112017
İlkokuma yazma öğretimi dersinde mikro öğretim uygulaması örneği
S Bayat, T Öztürk
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (23), 339-351, 2017
112017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20