Ahmet Doğanay
Title
Cited by
Cited by
Year
Değerler eğitimi
A Doğanay
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, 255-286, 2006
741*2006
İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi
JL Barth, A Demirtaş
YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Öğretmen Eğitimi Dizisi …, 1997
3151997
Eğitimde planlama ve değerlendirme
A İşman
Değişim Yayınları, 1999
260*1999
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk, D Dilek
Pegem A yayıncılık, 2005
1932005
ÇAĞDAŞ SOSYAL BİLGİLER ANLAYIŞI IŞIĞINDA YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A Doğanay
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 77-96, 2008
1702008
Öğretim ilke ve yöntemleri
A Doğanay
Pegem Atıf İndeksi, 1-451, 2017
1102017
İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi" Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri"
A Doğanay, M Sarı
992003
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Temel Demokratik Değerlerin Kazandırılma Düzeyi ve Bu Değerlerin Kazandırılması Sürecinde Açık ve Örtük Programın Etkilerinin …
A Doğanay
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 39 (39), 356-383, 2004
932004
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDEKİ YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN ALGILARININ DEMOKRATİK YAŞAM KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
A Doğanay, S Mediha
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2), 107-128, 2006
862006
Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi
A Doğanay
Pegem Atıf İndeksi, 328-380, 2017
812017
Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme yöntemleri
A Yıldırım, A Doğanay, A Türkoğlu
Seçkin Yayıncılık, 2009
782009
Öğretmen Gözüyle Yeni Sosyal Bilgiler Programı: Adana İlinde Bir Araştırma.
A Doğanay, M Sari
İlkogretim Online 7 (2), 2008
712008
Ders dinleme sırasında bilişsel farkındalıkla ilgili stratejilerin kullanımı
A Doğanay
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (15), 34-42, 1997
711997
Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi
A Doğanay
Eğitim ve Bilim 36 (161), 2011
692011
Eleştirel düşünmenin öğretimi
A Doğanay, F Ünal
İçerik türlerine dayalı öğretim (ss. 209-261) içinde. Ankara: Nobel Yayın …, 2006
632006
Yaratıcı öğrenme
A Doğanay
Sınıfta demokrasi, 1171-210, 2000
612000
Sosyal bilgiler eğitiminin genel amaçları ne olmalıdır
A Doğanay
SosyalBilimler Eğitimi Kongresi (15-17 Mayıs 2003 İzmir), 2004
602004
Hidden Curriculum on Gaining the Value of Respect for Human Dignity: A Qualitative Study in Two Elementary Schools in Adana.
M Sari, A Doganay
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 925-940, 2009
582009
Bilişsel koçluk yöntemiyle öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde bilişsel farkındalık becerilerine ve kalıcılığa etkisi
Ö Demir, A Doğanay
İlköğretim Online (elektronik) 9 (1), 106-127, 2010
572010
İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
AP Bal
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
562009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20