Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi)
Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi)
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Yaratıcı dramanın ilköğretim 3. sınıf matematik dersinde öğrenmeye, bilgilerin kalıcılığına ve matematiğe yönelik tutumlara etkisi
HC Kayhan
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2004
412004
Irak Selçukluları,(514-590/1120-1194)
H Kayhan
Çizgi Kitabevi, 2001
332001
Cumhuriyet'in Diyarbakır'da kimlik inşası (1923-1950)
E Çağlayan
İletişim Yayınları, 2014
232014
Türkiye'deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluatıon of Drama Orıented Mathematıcs Teachıng Studıes In Turkey
HC Kayhan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 2012
122012
Creative drama in terms of retaining information
HC Kayhan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 737-740, 2009
112009
Osmanlı Nüfus Defterlerinin Tarih Yazımındaki Yeri: 1840 Tarihli Çarsancak Kazası Gayrimüslim Nüfus Defteri Örneği
S Akyel, S Sertel
Tarih ve Gelecek Dergisi 1 (1), 78-98, 2015
72015
Effect of Creative Drama as a teaching method on Attitudes towards Mathematics
HC Kayhan
proceedings of International congress of Drama/Theatre in Education, 277-278, 2008
72008
Azerbaycan Atabegleri (İldenizliler)(1146-1225)”
H Kayhan, I Selçukluları, ÇK Konya
Türkler,(Ed. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), C. IV, Ankara …, 2002
72002
Zazalar: tarih, kültür ve kimlik
E Çağlayan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016
52016
Köy Enstitüleri'nin Açılması Ve Dicle Köy Enstitüsü
E Çağlayan
52014
SELÇUKLULAR DEVRİNDE TÜRK SARAYLARINDA FARS ŞÂİRLERİ
H KAYHAN
Turkish Studies 6, 1, 2011
52011
Selçuklular devrinde tıp bilimi ve hekimler hakkında notlar
H Kayhan
History 3, 1, 2011
52011
Bizans ikonoklazmının nedenleri ve islam etkisi tartışması
BZ Çoban
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8 (1), 115-157, 2008
52008
Beylikler Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler
H Kayhan
History Studies 2, 3, 2010
42010
Fahreddin Kara Arslan Devri Artuklu Tarihi
H Kayhan
Belleten 72 (263-264), 53, 2008
42008
Bir Yahudi Olarak Hz. İsa
BZ Çoban
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43-58, 2007
42007
Halkevlerinin Vilayat-ı Şarkiyye’deki Faaliyetleri [1932-1951]/The Activities Of The People’s Houses In The Eastern Provinces [1932-1951]
E Çağlayan
TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
32015
Doğu Kiliseleri ve Monofizitizm
BZ Çoban
MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 10 (2), 13-27, 2013
32013
MENGÜCÜK GÂZİ’NİN KİMLİĞİ VE MENGÜCÜKLÜ DEVLETİNİN KURULUŞU HAKKINDA
H KAYHAN
32012
Haçlılar Karşısında Dânişmendliler
H Kayhan
History Studies: International Journal of History 4, 227-234, 2012
32012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20