Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi)
Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi)
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yaratıcı dramanın ilköğretim 3. sınıf matematik dersinde öğrenmeye, bilgilerin kalıcılığına ve matematiğe yönelik tutumlara etkisi
HC Kayhan
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2004
482004
Irak Selçukluları,(514-590/1120-1194)
H Kayhan
Çizgi Kitabevi, 2001
472001
Cumhuriyet'in Diyarbakır'da kimlik inşası (1923-1950)
E Çağlayan
İletişim Yayınları, 2014
322014
Creative drama in terms of retaining information
HC Kayhan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 737-740, 2009
162009
Türkiye'deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluatıon of Drama Orıented Mathematıcs Teachıng Studıes In Turkey
H Kayhan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 97-120, 2012
122012
Osmanlı Nüfus Defterlerinin Tarih Yazımındaki Yeri: 1840 Tarihli Çarsancak Kazası Gayrimüslim Nüfus Defteri Örneği
S Akyel, S Sertel
Tarih ve Gelecek Dergisi 1 (1), 78-98, 2015
102015
Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim Tebaaya Yaklaşımında Dönemsel Değişimler
M Güneş
Tarih ve Gelecek Dergisi, Aralık 3 (3), 2017
82017
Zazalar: tarih, kültür ve kimlik
E Çağlayan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016
82016
Köy Enstitüleri'nin Açılması Ve Dicle Köy Enstitüsü
E Çağlayan
82014
Effect of Creative Drama as a teaching method on Attitudes towards Mathematics
HC Kayhan
proceedings of International congress of Drama/Theatre in Education, 277-278, 2008
72008
Azerbaycan Atabegleri (İldenizliler)(1146-1225)”
H Kayhan, I Selçukluları, ÇK Konya
Türkler,(Ed. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), C. IV, Ankara …, 2002
62002
Kemalist ulus-devletin inşası: eğitim, kültür, mekân ve iskân politikaları
E Çağlayan
Açılım Kitap, 2018
52018
Doğu Kiliseleri ve Monofizitizm.
BZ Çoban
Milel ve Nihal 10 (2), 2013
52013
Selçuklular devrinde tıp bilimi ve hekimler hakkında notlar
H Kayhan
History 3, 1, 2011
52011
Beylikler Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler
H Kayhan
History Studies 2, 3, 2010
52010
Bizans ikonoklazmının nedenleri ve islam etkisi tartışması
BZ Çoban
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8 (1), 115-157, 2008
52008
SELÇUKLULAR DEVRİNDE TÜRK SARAYLARINDA FARS ŞÂİRLERİ
H KAYHAN
Turkish Studies 6, 1, 2011
42011
Fahreddin Kara Arslan Devri Artuklu Tarihi
H Kayhan
Belleten 72 (263), 1-19, 2008
42008
Akademik araştırma, organize olma ve yazma süreçlerinde zotero
C Öney
Tarih ve Gelecek Dergisi 5 (1), 160-181, 2019
32019
Diyarbakır’da Bir Misyoner Hastanesi: Diyarbakır Amerikan Hastanesi (1908-1915)
F TAŞKIN
Tarih ve Gelecek Dergisi 3 (3), 110-122, 2017
32017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20