Follow
Ülke Hilal Çelik
Ülke Hilal Çelik
iktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
MOBBİNG (YILDIRMA) VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
F Karcioğlu, Ü Çelik
Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi 26 (1), 59-75, 2012
1652012
İş ve çalışan odaklı duygusal emek gösterimlerinin çalışanların tükenmişlik düzeyine etkisi
ÜH Ağırman
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012
212012
İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ
ÜHA Atılhan Naktiyok
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (4), 789-809, 2016
19*2016
Psikolojik sermaye ve profesyonellik ilişkisinde işe angaje olmanın düzenleyici rolü
ÜHÇ Ağirman, A NAKTİYOK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (Özel Sayı 3 …, 2018
72018
ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ
ÜH Çelik Ağırman, A Naktiyok
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (28), 3253-3262, 2018
72018
İş Odakli Duygusal Emek Ve Duygusal Tükenme Arasindaki İlişkide Çalişan Odakli Duygusal Emek Ve Mesleki Bağliliğin Aracilik Etkisi
A NAKTİYOK, ÜH AĞIRMAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 30 (4), 2016
22016
THE EFFECT OF TRAİT EMOTIONAL INTELLEGENCE ON SELF EFFICACY AND ENTREPRENEURIAL INTENTİONS: AN APPLICATION ON BUSİNESS STUDENTS
ÜH Ağırman, S Tüysüz, A Naktiyok
REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 24, 735, 2014
2014
Hizmet Sektörü Çalışanlarından Beklenen Duygu Gösterimlerinin Mesleki Bağlılık ve Duygusal Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
ÜHA Atılhan NAKTİYOK
2014
İŞ VE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK GÖSTERİMLERİNİN ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ
ÜH AĞIRMAN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2012
Evlilik Doyumunun Bireylerin Mesleki Bağlılıkları ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Cinsiyet Değişkeni Açısından Bir Değerlendirme
Atılhan NAKTİYOK, Ülke Hilal AĞIRMAN
12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10