Follow
Doç. Dr. Muhammet Hamdi Mücevher
Doç. Dr. Muhammet Hamdi Mücevher
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at isparta.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sözel, Sayisal ve Eşit Ağirlik Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazi Demografik Değişkenler Açisindan İncelenmesi: SDÜ Örneği
T Akçakanat, MH Mücevher, İH ÇARIKÇI
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
812014
X ve Y kuşağının birbirlerine karşı özellik ve etkileşim algıları: SDÜ örneği
MH Mücevher
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
782015
X KUŞAĞI AKADEMİSYENLER İLE Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI ALGILARI
MH Mücevher, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (22), 60-74, 2018
602018
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA PRESENTEEISM: İDARİ VE AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Z Demirgil, MH Mücevher
MESTEK 2017 | 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler …, 2017
312017
İŞKOLİKLİĞİN KUŞAKLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
T Akçakanat, MH Mücevher, Z Demirgil
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (3), 135-155, 2017
31*2017
BAŞARILI YÖNETİCİ VE YÖNETİCİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
MH Mücevher, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 48-77, 2019
272019
Sürdürülebilir Lojistik İçin Üç Öncelikli Strateji: Yeşil Lojistik, Tersine Lojistik ve Yalın Lojistik
MH MÜCEVHER
Enderun 5 (1), 39-54, 2021
182021
Sportif Aktivitelerin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi: SDÜ İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
MH Mücevher, Z Demirgil, R Erdem
V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 12-15 Mayıs 2016, Isparta, 2016
182016
Bireysel Kariyer Planlamada Öz Tanıma Aracı Olarak SWOT Analizi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
MH Mücevher
Vizyoner Dergisi 12 (31), 856-869, 2021
122021
ANLATI VE HAYAT HİKÂYESİ ARAŞTIRMALARI
MH MÜCEVHER
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2020
112020
X ve Y kuşağının birbirlerine karşı özellik ve etkileşim algıları: SDÜ örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
MH Mücevher
Süleyman Demirel Üniversitesi, 2015
72015
Örgütsel davranış alanındaki yönelimler: Örgütsel davranış kongrelerinde sunulan bildirilerin bibliyometrik analizi
MH MÜCEVHER, Z DEMİRGİL, K ÇETİNCELİ, K ÖZDEMİR
Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 24-36, 2020
52020
Başarılı Yöneticilerin Hayat Hikayeleri ve Yöneticilik Gelişimlerine Yansımaları: Nitel Bir Araştırma
MH Mücevher
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
52019
İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma
MH Mücevher, T Akçakanat, Z Demirgil
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (3), 135-155, 2017
52017
ÇALIŞANLARIN GÖZÜNDEN İYİ YÖNETİCİ VE KÖTÜ YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
MH Mücevher
Enderun 7 (1), 37-64, 2023
42023
YENİ BİR YÖNETİCİLİK TARZI MODELİ: ESTETİK YÖNETİCİLİK
MH MÜCEVHER
Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 4 (2), 97-108, 2021
32021
Örgütlerde Simbiyotik Yaşam: İşbirlikçiler, Sığıntılar ve Asalaklar
MH Mücevher
İKTİSADİ İDARİ VE SİYASAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 6 (15), 172-184, 2021
32021
Kadın çalışanlarda iş stresinin ve işe yabancılaşmanın umut ve iyimserlik ile olan ilişkisi
K Çetinceli, MH Mücevher
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi 7 (1), 24-43, 2023
22023
Aşırı iş yükünün tükenmişliğe etkisinde özyeterlik ve dayanıklılığın aracılık rolü
MH Mücevher, K Çetinceli
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1), 671-684, 2023
12023
İş Bağlılığı ve İş Bağımlılığının İşyerinde Haset, Gıpta ve Bağlanma Stilleri ile Olan İlişkisi
MH Mücevher, T Gül
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 8 (20), 312-326, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20