Follow
M. Sinan Temurlenk
M. Sinan Temurlenk
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevreye uyarlanmiş Kuznets eğrisi: Türkiye üzerine bir uygulama
S Başar, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 1-12, 2007
1532007
Girişimcilik eğilimi: Kırgızistan-Türkiye manas üniversitesi ve Atatürk üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma
K Özden, MS Temurlenk, S Başar
Review of Social, Economic & Business Studies 11 (12), 1-20, 2008
1142008
Türkiye’de kamu harcamaları ve büyüme ilişkisi: sınır testi yaklaşımı
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
682009
Investigating crowding-out effect of government spending for Turkey: A structural VAR approach
S Başar, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 95-104, 2007
452007
Türkiye’nin temel makro ekonomik değişkenlerinin bütünleşme dereceleri üzerine bir araştırma
MS Temurlenk, S Oltulular
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi 24, 25, 2007
352007
Hisse senedi fiyatı-işlem hacmi arasındaki granger nedensellik: İMKB'de hisse bazlı bir analiz
B Elmas, MS Temurlenk
İ MKB Dergisi 11 (43), 1-15, 2009
312009
Türkiye’de hanehalkı tüketim harcamalarının doğrusal harcama sistemi yaklaşımıyla analizi.
H Özer, MS Temurlenk
291999
Volatility spillovers between world oil market and sectors of BIST
A Sattary, MS Temurlenk, A Bilgiç, AK Çelik
Asian Social Science 10 (8), 156, 2014
262014
TÜRKİYE'DEKİ İSTATİSTİK BÖLGELERİN KIŞI BAŞINA DÜŞEN GELİR AÇISINDAN HİYERARŞİK VE HİYERARŞİK OLMAYAN KÜMELEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 1965-2001
Ö Yılmaz, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 75-92, 2010
232010
Türkiye’de iktisadi dalgalanmaların analizi: bir yapısal VAR modeli uygulaması
MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1), 55-70, 1998
221998
TÜRKİYE İÇİN ENFLASYONU HIZLANDIRMAYAN İŞSİZLİK ORANI (NAIRU) TAHMİNİ
MS Temurlenk, S Başar
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 71-83, 2012
202012
Vektör Otoregresyon Modeli: Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Uygulama
MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İİBF Yayın, 1998
201998
Environmental Kuznets curve: an empirical analysis for Turkey
S Başar, MS Temurlenk
Journal of Economics and Administrative Sciences 21 (1), 1-12, 2007
172007
Türkiye’deki illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyeleri: 2008–2016 dönemi
MS Temurlenk, H Abar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (4), 1115-1135, 2019
152019
Weak and strong form tests for purchasing power parity: Evidence from Turkey
MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (1), 1999
131999
Türkiye ‘de Kamu Harcamaları ve Büyüme ĠliĢkisi: Sınır Testi YaklaĢımı/Government Spending and Economic Growth Relationship in Turkey: A Bound Testing Approach
S BaĢar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
112009
Determination of the impact of parks and playgrounds on house prices in the city of Erzurum, Turkey
H Yilmaz, Z Bulut, MS Temurlenk, P Yesil
International Journal of Natural and Engineering Sciences 2 (1), 47-51, 2008
112008
An analysis of the Pollution Haven Hypothesis in the context of Turkey: A nonlinear approach
MS Temurlenk, A Lögün
Economics and Business Review 8 (1), 5-23, 2022
102022
Government spending and economic growth relationship in Turkey: A bound testing approach
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Ataturk University Journal of Graduate School of Social Sciences 13 (1), 301-314, 2009
72009
Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
K Özden, MS Temurlenk, S Başar
Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi'nde sunulmuĢ bildiri, BiĢkek, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20