Cemal Tosun
Cemal Tosun
bartin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of problem-based learning on metacognitive awareness and attitudes toward chemistry of prospective teachers with different academic backgrounds
C Tosun, E Senocak
Australian Journal of Teacher Education 38 (3), 4, 2013
962013
The effect of problem based learning on student motivation towards chemistry classes and on learning strategies
C Tosun, Y Taşkesenligil
Journal of Turkish Science Education 9 (1), 104-125, 2012
702012
The effect of problem-based learning on undergraduate students' learning about solutions and their physical properties and scientific processing skills
C Tosun, Y Taskesenligil
Chemistry Education Research and Practice 14 (1), 36-50, 2013
582013
Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri
S Sibel, A ŞEKERCİ, B Kurban, T Fatma, T Demirel, C Tosun, T Demirci, ...
Bilişim teknolojileri dergisi 1 (3), 2008
492008
Revize edilmiş BLOOM’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
C Tosun, Y Taskesenligil
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 499-522, 2011
46*2011
Investigation of factors affecting students’ science achievement according to student science teachers
E Tatar, C Tüysüz, C Tosun, N İlhan
International Journal of Instruction 9 (2), 153-166, 2016
202016
Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin kimya dersine karşı motivasyonlarına ve öğrenme stratejilerine etkisi
C TOSUN, Y TAŞKESENLİGİL
Journal of Turkish Science Education 9 (1), 104-125, 2012
152012
Using the MOODLE learning management system in problem based learning method.
C Tosun, Y Taşkesenligil
International Online Journal of Educational Sciences 3 (3), 2011
142011
Adaptation of chemistry motivation questionnaire-II to Turkish: A validity and reliability study
C TOSUN
Erzincan University Journal of Education Faculty 15 (1), 173-202, 2013
132013
A study on development of an instrument to determine Turkish kindergarten students' understandings of scientific concepts and scientific inquiry processes.
E Senocak, A Samarapungavan, P Aksoy, C Tosun
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (4), 2217-2228, 2013
132013
Scientific process skills test development within the topic ‘‘Matter and its Nature’’ and the predictive effect of different variables on 7th and 8th grade students’ scientific …
C Tosun
Chemistry Education Research and Practice 20 (1), 2019
122019
Pre-service teachers' opinions about the course on scientific research methods and the levels of knowledge and skills they gained in this course
C Tosun
Australian Journal of Techer Education 39 (10), 96-112, 2014
122014
Probleme dayalı öğrenme yönteminin çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunun anlaşılmasına etkisi (The effect of problem based learning method on understanding of the …
C Tosun
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
82010
Probleme dayalı öğrenme yönteminin çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunun anlaşılmasına etkisi
C Tosun, Y Taşkesenligil
IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 166, 2010
82010
The role of motivation in self-regulation skills in eighth grade students’ science classess
C Tosun, AR Şekerci
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 1-29, 2015
72015
Probleme dayalı öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin kimya dersine karşı motivasyonlarına ve bilimsel süreç beceri düzeylerine etkisi
C Tosun, E Şenocak, ÖF Özeken
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (3), 99-114, 2013
72013
The instruments used in science education in Turkey: A descriptive content analysis
C Tosun, Y Taşkesenligil
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 364-383, 2015
62015
Türkiye’de fen eğitimi alanında geliştirilen/adapte edilen ölçeklerin ve başarı testlerinin doküman analizi
C Tosun, Y Taşkesenligil
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 191, 2014
62014
The impact of MOODLE-supported cooperative learning process on university students’ anxiety levels towards chemistry laboratory and on their attitudes towards chemistry
C Tosun
Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education-EJPCE 6 (2), 123-141, 2014
62014
Kimya motivasyon anketi-II’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
C Tosun, AR Şekerci
International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 …, 2013
6*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20