Follow
Doç. Dr. Durmuş Ümmet
Title
Cited by
Cited by
Year
Self esteem among college students: a study of satisfaction of basic psychological needs and some variables
D Ümmet
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1623-1629, 2015
1282015
Bir kişilerarası iletişim problemi olarak internet bağımlılığı ve siber zorbalık: Psikolojik danışma açısından değerlendirilmesi
F Ekşi, D Ümmet
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (25), 91-115, 2013
1042013
Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi
D Ümmet
PQDT-Global, 2007
952007
Predictive role of grit and basic psychological needs satisfaction on subjective well-being for young adults.
M Akbag, D Ümmet
Online Submission 8 (26), 127-135, 2017
912017
Türkiye’deki genç yetişkinlerde internet bağımlılığı: Yalnızlık ve sanal ortam yalnızlık bağlamında bir inceleme
D Ümmet, F Ekşi
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 3 (1), 29-53, 2016
88*2016
Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması
D Ümmet, H Ekşi, M Otrar
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (26), 301-321, 2013
792013
Üniversite öğrencilerinde özgecilik davranışının transaksiyonel analiz ego durumları ve yaşam doyumu bağlamında incelenmesi
D Ümmet
PQDT-Global, 2012
762012
Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi
D Ümmet, G Demirci
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 45 …, 2017
35*2017
Structural relationships among counselling self-efficacy, general self-efficacy and positive-negative affect in psychological counsellor candidates
D Ümmet
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 17 (6), 1875-1892, 2017
312017
Genel psikolojik sağlık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide evlilik uyumunun aracı rolü
D ÜMMET
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (1), 159-175, 2017
282017
Öğretmen Adaylarının Spiritüel İyi Oluş İle Yaşamda Anlam Değişkenlerinin Psikolojik Dayanıklılığı Yordaması: Bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Denemesi
H Ekşi, C Boyalı, D Ümmet
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (4), 1695-1704, 2019
27*2019
Altruism among university students: A study of transactional analysis ego states and life satisfaction
D Ummet, H Eksi, M Otrar
The Anthropologist 20 (3), 625-635, 2015
212015
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü
D Ümmet, H Ekşi, DE Özkapu
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (5), 183-190, 2019
20*2019
Ana-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaçların doyumunun aracı rolü
M Akbağ, D Ümmet
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 8 (50), 59-85, 2018
202018
Öğretmen adaylarında kendini sansürleme, psikolojik kırılganlık ve koşullu öz değer
H Ekşi, SM Bikeç, D Ümmet
Pegem Atıf İndeksi, 439-450, 2017
182017
Adaptation of emotional flexibility scale: its association with subjective well being and resilience during Covid-19 pandemic
Y İme, D Ümmet
Child indicators research 15 (6), 2141-2154, 2022
172022
Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
D Ümmet
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2007
172007
Examination of High School Students' Learned Resourcefulness: A Review of Gender, Parental Attitudes, and Values.
S Erden, D Ümmet
International Online Journal of Educational Sciences 6 (1), 2014
142014
Huzurevinde Bulunan Yaşlıların Yalnızlık Algısının ve Yaşam Kalitesinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
T KORKMAZ, D ÜMMET
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (1), 463-475, 2021
13*2021
Üniversite Mezunu Evli Bireylerin Evlilik Algıları Üzerine Metaforik Bir İnceleme
D Ümmet
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 205, 2017
122017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20