Follow
Ferit Sevim
Title
Cited by
Cited by
Year
Research hotspots, trends and opportunities on the metaverse in health education: a bibliometric analysis
G Agac, F Sevim, O Celik, S Bostan, R Erdem, YI Yalcin
Library Hi Tech, 2023
112023
Covid-19’un Sosyal Güvenlik Sistemi Mali Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisinin TOPSIS Yöntemi ile İncelenmesi
F Sevim, İ Ağırbaş, G Yılmaz
Sosyal Güvence, 784-807, 2022
52022
Evaluation of Turkey's Health Tourism Performance with the MOORA Method
F Sevim, AT Kurtaran
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 99-109, 2023
42023
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Finansal Davranış ve Finansal Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi: KTÜ Örneği
G Yılmaz, F Sevim
Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 3 (2), 145-152, 2021
32021
Evaluation of Health Systems Performance of OECD Countries Using MOORA Method
F Sevim, EU Aldogan
Journal of Health Management 26 (1), 172-183, 2024
12024
Sağlık sektöründe liderlik ve liderlik tarzları: Bir sistematik derleme çalışması
S Alp, F Sevim
Journal of Social Sciences Research/Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi 14 (1), 2024
2024
Why Violence Cannot be Prevented in Healthcare Settings in Türkiye?: A Retrospective Policy Analysis
F Sevim, Y Akbulut
Policy, Politics, & Nursing Practice 25 (2), 110-118, 2024
2024
Estimating of Health Services Expenditures within the Framework of Public Financial Management Using ARIMA Method
F Sevim, İ Ağırbaş
Journal of International Health Sciences and Management 10 (19), 80-87, 2024
2024
Dijital Sağlık Uygulamalarının Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Sistematik Bir Derleme
F Sevim, B Gül, Y Akbulut
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 334-353, 2024
2024
Cointegration Analysis of the Impact of Nonmedical Health Indicators on Life Expectancy at Birth in the United Kingdom
O Şenol, F Sevim, F Akbulut
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 10 (1), 45-51, 2023
2023
Sağlık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Literatür Araştırması
İ Doğan, B Gül, S Ferit
Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi 3 (3), 163-179, 2023
2023
Sağlık Teknolojisi Değerlendirmelerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanımı: Bibliyometrik Bir Analiz
F Sevim
Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi 3 (2), 117-130, 2023
2023
Gelir Gruplarına Göre Sağlığın Gelir Üzerindeki Etkisi: Bir Panel Veri Analizi
Ş Kıran, F Sevim, O Şenol
Sosyoekonomi 31 (57), 401-417, 2023
2023
Impact of COVID-19 Pandemic on Mental Health of Refugees, Immigrants, and Asylum-Seekers: A Systematic Review
F Sevim, Ş Kıran, A Yeşildağ, G Yılmaz
Psychiatry and Behavioral Sciences 13 (2), 27-37, 2023
2023
Farklı Bilim Alanlarında Çalışan Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
AT Kurtaran, F Sevim, A Erden
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 37-48, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15