Hasan EKİCİ
Hasan EKİCİ
aksaray.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bosnalı Atfi Ahmed Efendi'nin Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî'si (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin)
H EKİCİ
Adıyaman Sosyal Bilimler, 2017
42017
BÂKÎ DiVANI’NDA SÂKÎ MEFHUMU
H Ekici
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (3), 55-76, 2017
32017
Hasan Hilmî Edirnevî Divanı (Inceleme-Metin)
H EKİCİ
İnönü Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
32010
KARAMANLI NİZÂMÎ’NİN ŞAİR VE ŞİİR HAKKINDAKİ MÜLÂHAZALARI
H Ekici
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 177-195, 2020
22020
NEV’Î DİVANINDA AŞK ÜZERİNE TEŞBİHLER
H EKİCİ
KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi 1 (1), 21-36, 2017
22017
Karamanlı Nizâmî’nin Hâfız-ı Şirâzî Tahmisi
H EKİCİ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 50-65, 2020
12020
Kami Divanında Rakip Tipi ve Rakip ile İlgili Tasavvurlar
H EKİCİ
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE) 7 (2), 877-899, 2018
12018
HASAN HİLMÎ EDİRNEVÎ DİVANI VE DİVANINDA AYET İKTİBASLARI
H EKİCİ
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (35 …, 2018
12018
YUNUS EMRE’NİN RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE ADLI ESERİNDE DÜNYA ALGISI
H EKİCİ
V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 2020
2020
HASAN HİLMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN-DİZİN-TIPKIBASIM) Sonçağ Akademi Yayınları
H EKİCİ, KS Gümüş
2020
KARAMANLI NİZÂMÎ’NİN ŞAİR VE ŞİİR HAKKINDAKİ MÜLÂHAZALARI/KARAMANLI NIZAMI'S REMARKS ON THE POET AND POETRY
H EKİCİ
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (49), 2020
2020
SEYYİD AHMED SÂFÎ’NİN MOLLA CÂMÎ ŞERHİ: CÂM-I MUZAFFER
H EKİCİ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 10 (1), 103-120, 2020
2020
18. Yüzyıl Gazellerinde Şekil Hususiyetleri "Sonçağ Yayınları "
M Aydın
Editör: Dr. Hasan Ekici, 2020
2020
Hasan Rızâyî'nin Kân-ı Ma’ânî Adlı Eserinde Sosyal Hayat Unsurları
H EKİCİ
IV. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, AKSARAY, 2019
2019
Şâhinzâde Alî Dilkesîr Tuhfetü'l-vüzerâ (İnceleme-Metin-Sözlük)
H EKİCİ
2019
HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI
H EKİCİ
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (17), 357-379, 2019
2019
Yusuf Hakîkî'de Melamet Mefhumu
H EKİCİ
III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 188-198, 2018
2018
Ahmed Kuddûsî Divanı'nda Deniz Tasavvuru
H EKİCİ
Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu, 2018
2018
Bir Lugaz Mecmuası (Letâ'if-i Elgâz / Bilmece), "Sonçağ Yayınları ",
N ÖZEROL
Editör: Dr. Hasan EKİCİ, 2018
2018
Eşref Feyzî Lügat-ı Hoş-Edâ (Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük)
H EKİCİ
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20