Takip et
Emre Sezici
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach Tükenmişlik Modeline Göre İncelenmesi
ÖZ Güven, E Sezici
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (2), 111-132, 2016
722016
Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
N Bilginer, A Kayabaşı, E Sezici
70*2015
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Rolü
E Sezici
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015
632015
İzleyicilerin Yıkıcı Liderlik Algısı ve Sonuçları
E Sezici
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2016
522016
Çalışma Yaşamı Kalitesi, İşyerinde Sapkın Davranış ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi
E Sezici
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41, 235-246, 2014
362014
Örgütsel özdeşleşme
E Sezici
Örgütsel Davranışta Güncel Konular kitabı içinde,(Ed. Derya Ergun Özler …, 2010
242010
İstismarcı Yönetici Algısının Kaytarma Üzerindeki Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme
E Sezici, ÖZ Güven
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 28 (1), 58-67, 2017
232017
Girişimcilik Tutumu ve Finansal Okuryazarlığın Girişimcilik Eğilimi ile Arasındaki İlişkide Algılanan Sosyal Desteğin Aracılık Etkisi
E Sezici, MM Çelikkol
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2016
192016
Algılanan Örgütsel Kronizmin İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmemenin Aracı Rolü
E Sezici, H Yıldız
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1 …, 2017
18*2017
Yıkıcı Liderlik Algısı ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme /The Relationship Between Destructive Leadership And Burnout: A Research In Banking …
M Kıyıkçı, E Sezici
Third Sector Social Economic Review 52 (1), 19, 2017
132017
Algılanan Örgütsel Kronizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İstihdam Edilebilirlik Algısının Aracı Rolü
E Sezici, B Yıldız
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1 …, 2017
112017
Bilgiye Dayalı Yönetim
E Taşkın, E Sezici, A Oğuz
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (5), 2015
11*2015
Girişimci Kadın Yöneticilerin Stres Altında Kendini Denetleme Becerileri: Bu Konuda Düzenlenen Bir Anket Çalışmasının Sonuçları
H Kara, E Sezici
The Journal Of Academic Social Science Studies 6 (2), 669-695, 2013
82013
The Role of Personalıty Traıts on Counterproductıve Work Behavıors
E Sezici
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 7 (14), 1-22, 2015
62015
Bilgi teknolojilerinin işletmelerin örgüt yapılarına olan etkileri: Güral şirketler grubunda bir uygulama
E Sezici
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
52001
Otel işletmelerinde işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin maslach tükenmişlik modeline göre incelenmesi
E Sezici, Ö Güven
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 111 132, 2016
42016
Pozitif psikolojik sermayenin iş stresi üzerindeki etkisinin belirlenmesi
HK YENİ, E Sezici
Alanya Akademik Bakış 6 (2), 2379-2397, 2022
32022
Nevrotik Kişilik Özelliği ile Kişisel Başarı Hissinde Azalma İlişkisinde İstismarcı Yönetimin Aracılık Etkisi
E Sezici, B Yıldız
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 50-76, 2017
32017
İşgörenlerin İletişim İklim Algısı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakıf İşletmelerinde Bir İnceleme
Ö Gül, E Sezici
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2017
32017
İş etiğine ilişkin tutumlar ve başlıca felsefi kategorileri özelinde yönetici-çalışan algısı üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme
E Sezici, K Hakan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (Özel Sayı), 147-160, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20