Takip et
Kazım Çelik
Kazım Çelik
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Role Ambiguity and Role Conflict on Performance of Vice Principals: The Mediating Role of Burnout / Okul Müdür Yardımcılarında Rol Belirsizliği ve Rol …
K Celik
Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 13 (51), 195-214, 2013
161*2013
Yenilenen İlköğretim Programının Uygulandığı İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları / Leadership Styles of Principals in Elementary Schools Where The New …
A Taş, K Çelik, E Tomul
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 85-98, 2007
1322007
Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki; The relationship between academic self-efficacy and self-efficacy levels of …
E Tabancalı, K Çelik
International Journal of Human Sciences 10 (1), 1167-1184, 2013
131*2013
The relationship between the students’ academics achievement and their socioeconomic level: cross regional comparison / Öğrencilerin akademik başarıları ile sosyo-ekonomik …
E Tomul, K Çelik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1199-1204, 2009
712009
The Relationship between Individual Innovativeness and Self-efficacy Levels of Student Teachers / Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik ve Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki …
K Celik
International Journal of Scientific Research in Education 6 (1), 56-67, 2013
632013
Disiplin Oluşturma ve Kural Geliştirme / Discipline Building, and Rule Development
K Çelik
Etkili Sınıf Yönetimi, 237-268, 2016
56*2016
Üniversitede Çalışan İdari Personele Göre “Kayırmacılık” / “Nepotism” according to the Management Staff at the University
K Çelik, AR Erdem
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23-30, 2012
522012
Örgütsel Kontrol / Organizational Control
K Çelik, C (Ed: Elma, K Demir
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar 3, 67-89, 2012
45*2012
Öğretmenlerde İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü / Mediating Role of Job Satisfaction in the Effect of Work and Family Conflict …
Y TÜRKER, K ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (1), 242-258, 2019
432019
Örgütsel Muhalefete Etki Eden Başlatıcı ve Aracı Değişkenler / Initiator and Mediator Variables that Affecting Organizational Dissent
H ERGÜN, K ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 284-300, 2021
42*2021
Örgütsel Bağlılık Ölçeği Türkçe Uyarlaması / Organizational Commitment Scale Turkish Adaptation
H ERGÜN, K ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 113-121, 2019
362019
Okul Yöneticilerinin Gücü Kullanma Stillerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve İş Performansları ile İlişkisi / The Relation between School Administrators’ Use of Power …
H Doğan, K Çelik
EĞİTİM VE BİLİM 44 (198), 2019
35*2019
Akademisyenlerin İş Yükü Algıları ile İş ve Aile Çatışmaları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Workload Perceptions and Work and Family Conflicts of Academicians
Ü KAHRAMAN, K ÇELİK
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 8 (1 …, 2018
35*2018
Justice in the Classroom: Evaluation of Teacher Behaviors According to Students' Perceptions / Sınıfta Adalet: Öğrenci Algılarına Göre Öğretmen Davranışlarının Değerlendirilmesi
E Tomul, K Çelik, A Taş
Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 12 (48), 59-72, 2012
33*2012
Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş-Çalışma Yaşam Kalitesi / Private School Teachers’ Quality of Work Life
K Çelik, E Tabancalı
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 31-38, 2012
312012
The Contribution of Supervisors to Doctoral Students in Doctoral Education: A Qualitative Study / Doktora Eğitiminde Danışmanların Doktora Öğrencilerine Katkısı: Nitel Bir Çalışma
K Celik
Creative Education 4 (1), 9-17, 2013
302013
The Effect of Student Teachers’ Liking of Children and Empathic Tendency on the Attitudes of Teaching Profess / Öğretmen Adaylarının Çocukları Sevme ve Empatik Eğilimlerinin …
K Celik, E Saritas, G Catalbas
International Journal of Social Science and Education 3 (2), 499-510, 2013
292013
Okullarda acil durum yönetimi / Emergency management in schools
K Çelik
Anı Yayıncılık, 2007
292007
Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki / The Relationship between Self-Efficacy Beliefs and Professional …
Ü KAHRAMAN, K ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 45 (45), 353-375, 2019
25*2019
PISA 2012 sonuçlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi / Analysis of PISA 2012 results in terms of some variables
Ü Kahraman, K Çelik
Journal of Human Sciences 14 (4), 4797-4808, 2017
25*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20