Follow
Mustafa Şen
Mustafa Şen
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de İç Göçlerin Neden ve Sonuç Kapsamında İncelenmesi.
M Şen
Calisma ve Toplum 40 (1), 2014
1002014
Türkiye’de engellilere yönelik istihdam politikaları: sorunlar ve öneriler
ŞEN Mustafa
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2), 129-152, 2018
402018
Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Kapsamında Türkiye'de Mesleki Eğitim Kurslarının Analizi
ŞEN Mustafa
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 2 (1), 67-89, 2016
222016
Çalışma Yaşamında Engelliler
M Şen
Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, 211-276, 2017
112017
Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme
M Şen, S Dursun, G Murat
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (16), 1167-1190, 2018
10*2018
TRABZON'DAN İSTANBUL'A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ.
M Şen
Calisma Dünyasi Dergisi 2 (3), 2014
102014
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL GRUPLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
M Şen, YE Tunç
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 6 (16), 568-596, 2017
9*2017
İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma
M Şen
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2015
72015
Türkiye'de İç Göç ve Sosyo-Ekonomik Uyum Süreci: İstanbuldaki Trabzonlular Örneği
M Şen
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal …, 2010
32010
Türkiye’de Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Sigortası İkileminde Fon Tartışmaları
ŞEN Mustafa
Journal of Social Policy Conferences 2 (81), 325-366, 2021
1*2021
Türkiye’de Engelli Bireylerin İstihdamında Kota Uygulaması ve Bir Model Önerisi
M Şen
4.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 474-489, 2019
2019
Türkiye’de Sosyal Politikanın Tarafları
M Şen, A Mahiroğulları
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, 87-132, 2019
2019
Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: İşsizlikle Mücadelede İşgücü Piyasası Politikaları
M Şen
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, 133-207, 2019
2019
Türkiye’de Çocuk İşçiliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
S Dursun, M Şen
Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, 519-525, 2018
2018
Türkiye’de işsizlikle Mücadelede Uygulanan Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının Değerlendirilmesi
M Şen
Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 1178-1188, 2018
2018
Geçmişten Günümüze İşsizliğin Seyri: İşsizlikle Mücadelede Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
M Şen
2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 96-116, 2018
2018
CİNSİYETE DAYALI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞEN Mustafa
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 (41), 295-324, 2018
2018
İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
ŞEN Mustafa
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (18), 200-220, 2018
2018
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL GRUPLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞEN Mustafa, YE Tunç
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 6 (16), 568-596, 2017
2017
İSLAMİ PERSPEKTİFTEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ.
G MURAT, S DURSUN, M ŞEN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 30 (5), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20