filiz dığıroğlu
filiz dığıroğlu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
OsmanlIlarda Kütüphaneler ve KütüphanecİlİK
İE Erünsal, A Koçal, F Dığıroğlu, Z Berktaş, R Kızıltuğ, N Naycı, ...
Millî Eğitim Dergisi 45 (208), 194-199, 2015
312015
Memalik-i Osmaniye duhanları müşterekü'l-menfaa Reji şirketi: Trabzon Reji idaresi: 1883-1914
F Dığıroğlu
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2007
212007
Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan:Tütün Üretimi,Ticareti ve Reji (1883-1912)/ A Forgetten Field in the Economy of Salonica:Tobacca Production and Trade,and the Regie …
F Dığıroğlu
Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies. 43 (XLII), 227-272, 2014
11*2014
19. Yüzyıl İstanbul: Hava Kirliliği Sorunu
F Dığıroğlu
Toplumsal Tarih, 67-71, 2008
6*2008
İstanbul-Tebriz Ticaret Hattında Valide Han(XIX-XX. Yüzyıl) /Validehan at Istanbul-Tabriz Trade Route (XIX-XXth Century)
F Dığıroğlu
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 69-112, 2014
52014
Dersaadet'te Bir Acem Kitapçı:Kitap-füruş Hacı Hüseyin Ağa
F Dığıroğlu
3*2014
XIX. YÜZYIL OSMANLI BAŞKENTİNDE ENTELEKTÜEL BİR ACEM:MİRZA HABİB İSFEHANÎ ve TEREKESİ/ A Persian Intellectual in the XIXth Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfehanî and His …
F Dığıroğlu
Osmanlı Araştırmaları, s. 293-341, 2017
2*2017
Türkiye’nin Can Damarı: Devlet-i Osmaniye’nin Borçları ve Islahı, Haz
E PARVUS
Filiz Dığıroğlu, Taş Mektep Yayınları, İstanbul, 2014
22014
"II.Meşrutiyet Dönemi Taşrasında Bir Medrese Kütüphanesi: Bursa Tedrisat-ı Cedide-i İlmiye Kütüphanesi"
F Dığıroğlu
Arşiv Dünyası 6 (1), 42-52, 2019
1*2019
II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslâmî Metinleri Kim Üretir?-II
F DIĞIROĞLU
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54 (54), 1-44, 2018
2018
"Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi"
F Dığıroğlu
Arşiv Dünyası, 2018
2018
OSMANLI DEVLETİ’NİN Şİİ NEŞRİYATA BAKIŞI VE ACEM KİTAPÇILAR
GY Filiz Dığıroğlu
Müteferrika, 2018
2018
II. Abdülhamid Döneminde Dini Yayıncılık: İslami Metinleri Kim Üretir?-II/Religious Publishing in Abdulhamid II Era: Who Produces the Islamic texts? -II
F Dığıroğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018
2018
"TEDKÎK-İ MESÂHİF-İ ŞERÎFE VE MÜELLEFÂT-I ŞER‘İYYE MECLİSİ KÜTÜPHANESİ’NDEKİ MUSHAFLAR”
F Dığıroğlu
Din ve Hayat, 150-155, 2018
2018
A persian intellectual in the 19th century ottoman capital: Mirza habib isfahani and his tereke | XIX. Yüzyıl osmanlı başkentinde entelektüel bir acem: Mirza habib …
F Dığıroğlu
2017
XLIX. SAYI: XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Entelektüel Bir Acem: Mirza Habib İsfehanî ve Terekesi
F Dığıroğlu
Osmanlı Araştırmaları Dergisi Sayı 49, Sayfa: 293-341, 2017
2017
A Persian Intellectual in the 19th Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfahani and His Tereke
F Digiroglu
2017
II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Kurum Kitaplığı:Tedkîk-i Mesâhif-i Şerife ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi ‘Kütüphanesi’
F Dığıroğlu
Müteferrika, 81-118, 2017
2017
"Sultanın Ecnebileri: Dersaadetin Acemleri", Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017, İstanbul.
F Dığıroğlu
2017
"Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi", 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 20-24 Kasım 2017.
F Dığıroğlu
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20