filiz dığıroğlu
filiz dığıroğlu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
OsmanlIlarda Kütüphaneler ve KütüphanecİlİK
İE Erünsal
Millî Eğitim Dergisi 45 (208), 194-199, 2015
442015
Memalik-i Osmaniye duhanları müşterekü'l-menfaa Reji şirketi: Trabzon Reji idaresi: 1883-1914
F Dığıroğlu
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2007
242007
Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan:Tütün Üretimi,Ticareti ve Reji (1883-1912)/ A Forgetten Field in the Economy of Salonica:Tobacca Production and Trade,and the Regie …
F Dığıroğlu
Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies. 43 (XLII), 227-272, 2014
15*2014
İstanbul-Tebriz Ticaret Hattında Valide Han(XIX-XX. Yüzyıl) /Validehan at Istanbul-Tabriz Trade Route (XIX-XXth Century)
F Dığıroğlu
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 69-112, 2014
112014
II. Abdülhamid dönemi matbûat politikaları: mushaf basımı ve dinî neşriyat
F Dığıroğlu
82017
19. Yüzyıl İstanbul: Hava Kirliliği Sorunu
F Dığıroğlu
Toplumsal Tarih, 67-71, 2008
6*2008
Dersaadet'te Bir Acem Kitapçı:Kitap-füruş Hacı Hüseyin Ağa
F Dığıroğlu
52014
II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslâmî Metinleri Kim Üretir?-II
F DIĞIROĞLU
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54 (54), 1-44, 2018
32018
"TEDKÎK-İ MESÂHİF-İ ŞERÎFE VE MÜELLEFÂT-I ŞER‘İYYE MECLİSİ KÜTÜPHANESİ’NDEKİ MUSHAFLAR”
F Dığıroğlu
Din ve Hayat, 150-155, 2018
32018
XIX. YÜZYIL OSMANLI BAŞKENTİNDE ENTELEKTÜEL BİR ACEM:MİRZA HABİB İSFEHANÎ ve TEREKESİ/ A Persian Intellectual in the XIXth Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfehanî and His …
F Dığıroğlu
Osmanlı Araştırmaları, s. 293-341, 2017
3*2017
Sultanın ecnebileri: dersaadetin acemleri
F Dığıroğlu
22018
Türkiye’nin Can Damarı: Devlet-i Osmaniye’nin Borçları ve Islahı, Haz
E Parvus
Filiz Dığıroğlu, Taş Mektep Yayınları, İstanbul, 2014
22014
Osmanlı Matbuatında Acemler: Şirket-i Sahafiye-i İraniye/‘Ajams in Ottoman Printing: Iranian Book Company (Şirket-i Sahafiye-i İraniye)
F Dığıroğlu
Osmanlı Araştırmaları 56, 225-258, 2020
1*2020
"II.Meşrutiyet Dönemi Taşrasında Bir Medrese Kütüphanesi: Bursa Tedrisat-ı Cedide-i İlmiye Kütüphanesi"
F Dığıroğlu
Arşiv Dünyası 6 (1), 42-52, 2019
1*2019
Tebriz-İstanbul Ticaretinin Dersaadet'teki Yansımaları
F Dığıroğlu
T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEBRİZ BAŞKONSOLOSLUĞUNUN KURULUŞUNUN 100. YILI …, 2021
2021
'Ajams in Ottoman Printing: Iranian Book Company (sirket-i Sahafiye-i Osmaniye)
F Dığıroğlu
2020
"Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi"
F Dığıroğlu
Arşiv Dünyası, 2018
2018
OSMANLI DEVLETİ’NİN Şİİ NEŞRİYATA BAKIŞI VE ACEM KİTAPÇILAR
GY Filiz Dığıroğlu
Müteferrika, 2018
2018
II. Abdülhamid Döneminde Dini Yayıncılık: İslami Metinleri Kim Üretir?-II/Religious Publishing in Abdulhamid II Era: Who Produces the Islamic texts? -II
F Dığıroğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018
2018
XLIX. SAYI: XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Entelektüel Bir Acem: Mirza Habib İsfehanî ve Terekesi
F Dığıroğlu
Osmanlı Araştırmaları Dergisi Sayı 49, Sayfa: 293-341, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20