Follow
İbrahim Durmuş
Title
Cited by
Cited by
Year
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Genç Bireylerin Yaşam Tarzları İle Girişimcilik Niyetleri Açısından İncelenmesi / Maslow’s Hierarchy of Needs in terms of Lifestyle and …
İ Durmuş
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi / MANAS Journal of Social Studies 9 (3 …, 2020
212020
The Effects of Organizational Citizenship Behaviours and Decision-Making Styles on Transformational Leadership Behavior
F Battal, İ Durmuş, E Çınar
International Periodical for the Languages, Literature and History of …, 2017
162017
Reklamlarda Algılanan Yeşile Boyamanın Yeşil Tüketicilerin Tüketim Değerlerinin Farklılaşmasındaki Olası Rolü
AM Akyüz, İ Durmuş
The Journal of International Scientific Researches 5 (1), 22-37, 2020
152020
Tüketicilerin Web-Sitelerine Yönelik Algılanan Fayda, Algılanan Kalite, Tutum ve Online Satın Alma Davranışları: Teknolojik Ürünler Örneği
İ Durmuş, S Yıldız
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20 (40), 201-216, 2020
102020
Modern Ahilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Battal, İ Durmuş
Akademik Bakış Dergisi, pp. 71-84, 2017
10*2017
Üniversite Öğrencilerinin Hazır Giyim Satınalma Kararlarında Reklamlara Yönelik Tutumları ve Marka Tercihleri / University Students Purchases Attitude toward Advertising and …
İ Durmuş, F Battal
Gümüşhane University Electronic Journal of The Institute of Social Sciences …, 2018
92018
Tüketicilerin Hazır Giyim Tercihlerinde Marka, Reklam Aracı, Tutum ve Satınalma Karar Verme Tarzları
İ Durmuş, F Battal
The Journal of Social Sciences Institute 1 (42), pp.199-224, 2018
9*2018
TV Reklamlarının Tüketicilerin Tutum ve Motivasyonları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
İ Durmuş
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 1 (1), pp.28-40, 2016
72016
Bayburt Ölçeğinde Arı Ürünleri Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme
K Merdan, İ Durmuş
Social Sciences Studies Journal (SSS Journal) 4 (16), 1102-1112, 2018
62018
An Attemp to Develop A Scale on the Decision Process: The Manager Decision Time Scale
S Bostan, İ Durmuş
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20 (2), pp.125-141, 2017
62017
Çalışanların İşlerine Yönelik Tutumları ile Kişilik Özelliklerinin Karar Verme Stilleri Üzerindeki Etkisi
İ Durmuş
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp. 321-345, 2019
5*2019
Yöneticilerin Karar Sürecinde Zamanı Kullanması Üzerine Bir Araştırma
S Bostan, I Durmus
Journal of Administrative Sciences 14 (27), pp.277-307, 2016
52016
Üniversite Öğrencilerinin Hayatlarını Anlamlandırmalarında İşsizlik Kaygıları, Kariyer Hedefleri ve Kişisel Gelişimlerinin Rolü
AM Akyüz, İ Durmuş
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 20 (2), 23-53, 2022
4*2022
Investigation of Factors That May Affect the Commitment of Healthcare Professionals to Their Works During the COVID-19 Pandemic Period
AM Akyüz, İ Durmuş
SAGE Open 12 (2), 1-16, 2022
42022
Yöneticilerin İşlerine Yönelik Tutumları, Karar Verme Tarzları ve Modern Ahilik Davranışları
İ Durmuş
Global Journal of Economics and Business Studies, Küresel İktisat ve İşletme …, 2019
4*2019
Akademisyenlerin Akademik Başarı Çabasında Yönetici Etik Liderlik Davranışı, Yöneticiye Sadakat, Kuruma Sadakat ve Akademik Kıskançlık İlişkisi: Bir Ölçek Geliştirme Araştırması
AM Akyüz, İ Durmuş
KTU SBE Dergisi 11 (22), 227-263, 2021
3*2021
Kurum Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Çalışanların Kuruma ve Yöneticilerine Olan Sadakatlerinin İmrenme ve Kıskançlık Davranışları Moderatörlüğünde Akademik …
İ Durmuş
Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyal Bilimler …, 2021
32021
Çalışanların Bencillik Davranışlarının Motivasyonları Üzerindeki Etkisinde Performanslarının Aracı Etkisi
İ Durmuş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2), 853-866, 2019
32019
TV Reklamlarının Kişisel Kullanımının Tutum ve Satın Alma Kararları Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
S Yıldız, İ Durmuş
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2015
32015
Akademisyenlerin Akademik Başarı Çabalarında Kuruma Sadakat, Kıskançlık ve İmrenme Davranışlarının Etkisi: PLS-SEM İle Ölçek Geliştirme
AM Akyüz, İ Durmuş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (82), 695-717, 2022
2*2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20