Mustafa AYKAC
Mustafa AYKAC
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küreselleşme sürecinde rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'de Kobi'ler
M Aykaç, Z Parlak, S Özdemir
İstanbul Ticaret Odası, 2008
602008
Sendikaların Geleceği: Küreselleşme ve Yapısal Değişiklikler Açısından Bir Analiz
M Aykaç
Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, 2000
202000
Esneklik ve Çalışma Hayatı
M Aykaç
Sabahaddin Zaim’e Armağan, IÜ Iktisat Mecmuası Yayını, İstanbul, 1996
121996
AB Sosyal Politikası: Refah Devletinden Avrupa Sosyal Modeline
Z Parlak, M Aykaç
Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, 326, 2004
102004
Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Muğlak Geçmiş ve Tartışmalı Gelecek
M Aykaç
M. Aykaç & Z. Parlak (der.) Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri içinde …, 2002
102002
Tüm yönleriyle Türkiye-AB ilişkileri
M Aykaç, Z Parlak
Elif Kitabevi, 2002
82002
Avrupa birliği göç politikalarının gelişimi: misafir işçi kabulünden sığınmacı akınına
M Aykaç, U Yertüm
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 1-29, 2016
62016
Globalleşen Dünyada İşgücü Piyasaları
M Aykaç
Çevre Dergisi, 1995
61995
Yükseköğretimde Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Sorunlar ve Politika Önerileri
M Aykaç, BB Kar
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 55 (642), 69, 2018
52018
Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler
S Özdemir, Z Parlak, M Aykaç
İstanbul, İTO Yayını, 2008
52008
Tahâvî Bağlamında İki Farklı Hanefîlik Okuması (Ekmelüddîn El-Bâbertî Ve İbn Ebi’l-İzz Örneği)
M Aykaç
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (33), 127-156, 2018
32018
Nâsıruddin el-Beyzâvî'nin kelâmî görüşleri ve Osmanlı kelâm geleneğindeki yeri
M Aykaç
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TAMAMLAYICI MI, İKAME Mİ?
M AYKAÇ, B BALCI
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1), 1-25, 2016
32016
YAŞLANMANIN EMEK PİYASALARINA ETKİSİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
M AYKAÇ, U YERTÜM
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2 …, 2017
22017
Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin İmana Dair Bazı Görüşleri
M Aykaç
Trabzon İlahiyat Dergisi 6 (2), 196-230, 2019
12019
Osmanlı Kelâmında Mâtürîdîlik Vurgusu: Şerḥu’l-‘Aḳâid Haşiyelerindeki Tekvin Tartışmaları Bağlamında Bir İnceleme
M Aykaç
Kader 18 (1), 1-30, 0
1
Ehl-i Sünnet Kelâmında “Muhakkik” Kimliğininin Kodlarına Dair Problematik Bir Analiz
M AYKAÇ
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 13 (1), 172-196, 2020
2020
COVID-19 VE EMEK PİYASALARI: ETKİLER VE MUHTEMEL YÖNELİŞLER
M AYKAÇ, G MURAT
Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 91-122, 2020
2020
OSMANLI KELÂMINDA MÂTÜRÎDÎLİK VURGUSU: ŞERU'L-'AĀİD HAŞİYELERİNDEKİ TEKVİN TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME.
M AYKAÇ
KADER 18 (1), 2020
2020
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2030 GÜNDEMİ BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE SOSYAL KORUMA TABANLARI
M Aykaç, G Murat
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (15), 93-118, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20