Ömer Faruk DEMİRKOL
Ömer Faruk DEMİRKOL
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerini belirleme hiyerarşisi
ÖF Demirkol
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 1 (2), 113-124, 2008
282008
Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartları’na Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması
ÖF Demirkol
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
212006
Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Süreci İçinde Gelen Ek Düzenlemeler Seti: Basel III Kriterleri
ÖF Demirkol, ABA Emel
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2), 253-265, 2012
162012
TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL
ÖF DEMİRKOL
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 415-434, 2018
92018
Üniversite öğrencilerinin finansal Okuryazarlık düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma: Harran üniversitesi örneği
ÖF Demirkol, İ Erduru
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (4), 12-26, 2017
92017
TMS 41 Kapsamında Seracılık Faaliyetlerinde Muhasebe Kayıt Sürecine İlişkin Genel Bir Değerlendirme
ÖF Demirkol
ASSMO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 1, 2008
52008
Bds 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Uygulama Süreci ve Bağımsız Denetim Raporlarına Etkisi: Bist İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe Uygulama
ÖF Demirkol
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (1), 478-489, 2019
42019
Basel III e Makro Ekonomik Boyutu
ÖF Demirkol, EABA ŞENBAYRAM
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 245-262, 2014
42014
Otel ve Konukevi İşletmelerinde Çevre Bilinci ve Çevre Muhasebesi Uygulama Düzeyi: Şanlıurfa İlinde Bir Araştırma
ÖF DEMİRKOL, NT YILDIRIM
Journal of Current Researches on Business and Economics 8 (1), 27-40, 0
4
Otel ve Konukevi İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Bölümünün Maliyet Kontrolü: Şanlıurfa İlinde Bir Araştırma
ÖF Demirkol
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (1), 797-815, 2018
12018
FİNANSAL ORAN ANALİZLERİNİN ARAS YÖNTEMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
ÖF DEMİRKOL, A İKVAN
Journal of Institute of Economic Development and Social Researches 5 (17 …, 0
1
YILLIK FİNANSAL RAPORLARIN İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERLİLİĞİNE ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: BİST HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
ÖF DEMİRKOL, A İKVAN
KONGRE KİTABI, 102, 2020
2020
Level of Practices Environmental and Environmental Accounting in Hotel and Housing Operations: A Research on Şanlıurfa City
ÖF DEMİRKOL, NT YILDIRIM
2018
Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odasına Bağlı Meslek Mensuplarının TTTK-TMS/TFRS-Bağımsız Denetçilik Algıları: Ampirik Bir Çalışma
ÖF Demirkol
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 6 (1), 18-35, 2018
2018
BASEL III UZLAŞISI ve MAKRO EKONOMİK BOYUTU
ÖF DEMİRKOL, EABA ŞENBAYRAM
http://dergipark. gov. tr/ksusbd 11 (2), 2014
2014
BASEL ıı SERMAYE YETERLİLİğİ UZLAşıSı SÜRECİ İÇİNDE GELEN EK DÜZENLEMELER SETİ: BASEL ııı KRİTERLERİ.
ÖF DEMİRKOL, E ABA
Academic Review of Economics & Administrative Sciences 5 (2), 2012
2012
FİNANSAL TABLO DÜZENLEME SIKLIĞINA ve KULLANILAN HESAP DÖNEMİNE GÖRE CANLI VARLIKLARDA DEĞERLEME
ÖF Demİrkol
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 4 (1), 103-108, 2011
2011
Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması,(Danışman: Prof. Dr. Yurdakul ÇALDAĞ) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÖF Demirkol
Basılmamış Doktora Tezi, 2006
2006
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarımsal politikalar ve finansmanı için öneriler
ÖF Demirkol
İnönü Üniversitesi, 1999
1999
YILLIK FİNANSAL RAPORLARIN İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERLİLİĞİNE ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: BİST HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
A İKVAN, ÖF DEMİRKOL
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30 (2), 367-376, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20