Şükrü Ada
Şükrü Ada
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim bilimine giriş
Ö Demirel, Z Kaya
Ankara: Pegem A, 2006
1062006
İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki ilişki
A Ayık, Ş Ada
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 429-446, 2009
862009
Öğretmenlerin Motivasyon Etkenleri
Ş Ada, A Durdağı, A Ayık, İ Yıldırım, S Yalçın
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 151–166, 2013
84*2013
Ergenlerde siber zorbalığın ve mağduriyetin yordayıcılarının incelenmesi
A Peker, Y Eroğlu, Ş Ada
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 185-206, 2012
792012
Eğitim bilimine giriş
E Karip
Pegem Atıf İndeksi, 1-384, 2017
71*2017
Öğrenmede güdülenme
M Dilekmen, Ş Ada
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 113-123, 2005
532005
Değişim Sürecinde Etkili Okullar
Ş Ada, A Durdağı
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 343-373, 2007
52*2007
Decision making based on management information system and decision support system
Ş Ada, M Ghaffarzadeh
International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom …, 2015
462015
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
Ş Ada, R Küçükali
Anı Yayıncılık, 2016
432016
İlköğretim II. kademe öğrencilerinin saldırganlık özellikleri
M Dilekmen, Ş Ada, B Alver
Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 927-944, 2011
432011
Effects of two cooperative learning strategies on teaching and learning topics of thermochemistry
KDU Şimşek, A Karaçöp, Ş Ada
World Applied Sciences Journal 7 (1), 34-42, 2009
432009
Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi
V Demir, F Gürsoy, Ş Ada
Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 597-614, 2011
372011
Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz- Yeterlilikleri
D Görgülü, R Küçükali, Ş Ada
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3 (2), 53-71, 2013
302013
Etkili Sınıf Yönetimi Oluşturmada Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Rollerinin Nicel Açıdan İncelenmesi
MH Ercoşkun, Ş Ada
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 171–194, 2014
292014
Anlamlı öğrenmenin öğretimde uygulanması
D Çakıcı, B Alver, Ş Ada
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 71-80, 2006
242006
Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Algılama Düzeyleri (Erzurum İli Örneği)
A Şükrü, Z Çelik, R Küçükali, S Manafzadehtabriz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 101–114, 2015
20*2015
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları
Ş Ada, R Küçükali, D Akan, M Dal
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 32-49, 2014
202014
The reflection of instructional leadership concept on educational administration master’s programs: A comparison of Turkey and the United States of America
Ş Ada, S Gümüş
International Online Journal of Educational Sciences 4 (2), 462-474, 2012
202012
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
V Çelik
Pegem Akademi, 2010
202010
İlk ve ortaöğretim okul yöneticilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ş Ada, M Dilekmen, B Alver, İ Seçer
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 153-166, 2010
19*2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20