Follow
Aydın YİĞİT
Aydın YİĞİT
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Doç. Dr.
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
İ KURTCEPHE, A BEDEN
Eğitim Yayınevi, 2015
502015
1859 Tarihleri Arasında Antalya (8 No’lu Antalya Şer ‘iyye Sicilleri Defterine Göre)
A Beden
Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış …, 2004
142004
Konya Vilayet Salnamelerine Göre XX. Yüzyılın Başlarında Antalya'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı
A BEDEN
20.Yüzyılda Antalya Sempozyumu (Antalya 22-25 Kasım 2007) 1, 176-196, 2007
82007
Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı’nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları ve El-Kaide Bağlantısı)
A Beden
Hıstory Studies, ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı, 65-80, 2011
62011
Kutü’l-Amare Zaferi, Türk Şehitliği ve Şehitlik Arazisinin Hediye Edilmesine İlişkin Değerlendirmeler
A YİĞİT
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 5 (2), 151-164, 2015
42015
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Musul-Kerkük Politikası
İ KURTCEPHE, A BEDEN
Türk Dış Politikası -Cumhuriyet Dönemi- 2, 419-511, 2008
4*2008
1958 İhtilali Sonrası Irak’ın Kuzeyinde Yaşanan Gelişmeler ve Albay Şevvaf İsyanı’nın Türkiye’ye Yansımaları (1958-1959)
A YİĞİT
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 483-514, 2021
22021
Kral I. Aleksander suikastı ve Türkiye-Yugoslavya ilişkilerine etkisi
A YİĞİT
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 8 (2), 115-144, 2018
22018
Milli Mücadele Dönemi'nde İşgal Altında Bir Sergi: Türk Sanayi Sergisi
A BEDEN
Berna TÜRKDOĞAN-UYSAL Armağan Kitabı, 131-157, 2014
22014
1854-1859 tarihleri arasında Antalya (8 No'lu Antalya şer'iyye sicilleri defterine göre)
A Beden
Akdeniz Üniversitesi, 2004
22004
ABDÜSSELAM ARİF VE ABDURRAHMAN ARİF DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ VE IRAK TÜRKMENLERİ: TÜRKİYE'DEN BİR BAKIŞ (1963-1968) ¹
A YİĞİT
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIII, 37, 2022
2022
Türk Basınına Göre Geçici Irak Hükümet Konseyi’nin Oluşum Sürecinde Irak Türkmenleri ve Türkiye
A YİĞİT
Gazi Akademik Bakış 14 (28), 67-91, 2021
2021
Hariciye Müsteşarı Reşad Hikmet Bey'in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
A YİĞİT
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 173-207, 2020
2020
BİLDİRİŞ QƏZETİ VƏ MİRZƏBALA MƏHƏMMƏDZADƏNİN AZƏRBAYCAN CUMHURİYYƏTİNİN QURULUŞUNA DAİR GÖRÜŞLƏRİ
A BEDEN, İ KHANTAMİROVA
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017 …, 2017
2017
TBMM Zabıt Ceridelerinde Zürih ve Londra Antlaşmaları
A BEDEN
9.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, 24-25 Nisan 2014 …, 2015
2015
2003 Irak Savaşı Sonrası Musul-Kerkük'te İlk Yerel İdari Düzenin Oluşturulması ve Türkiye
A BEDEN
Türk Yurdu 31 (291), 154-160, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16