Geri al
Bilal Çankır
Bilal Çankır
Associate Professor of Management and OB- Istanbul Medeniyet University, PhD Res.- UT Dallas
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Job Resources on Work Engagement: A Study on Academicians in Turkey
MC Altunel, OE Kocak, B Cankir
Educational Sciences: Theory & Practice 2, 409-417, 2015
602015
Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama (The Effect of the Work Engagement and Burnout on Organizational Citizenship …
B Çankır
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı, 2016
19*2016
İşletme ve Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi
M Canbaz, B Çankır, E Çevik
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi 1 (3), 229, 2013
162013
Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi İle Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki …
B Çankır
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2), 1-12, 2016
15*2016
Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi-The Effect of Feedback on Research Assistants’ Self Efficacy)
B Çankır
The Journal of Human and Work 3 (1), 21-30, 2016
142016
Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Organizasyon Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management)
B ÇANKIR, H FINDIK, ÖE KOÇAK
1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for …, 2012
14*2012
Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect of Work Engagement on Organizational Citizenship Behavior and A Research)
B Çankır
The Journal of International Social Research 9 (47), 776-781, 2016
102016
Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
B Çankır
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
102010
Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement
B Çankır, S Şahin
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 11 (3), 2549-2560, 2018
92018
Çalışan Performansı ve Mali Performans: Pozitif Ses Çıkarma, Psikolojik İyi-Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk ile İlişkileri ve Otel İşletmeleri Örneği
Ç Bilal, D Semiz Çelik
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 54-67, 2018
82018
İş'te Pozitif Davranış
B Çankır, S Yener
82017
Lider Üye Etkileşiminin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Etkisi (The Mediating Role of Distributional Justice on the Effect of …
D Palalar Alkan, B Çankır
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal 8 (32 …, 2016
8*2016
Psikolojik Sözleşme İhlalinin LMX Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect on Leader-Member Exchange and Their Psychological Contract Violation: An Application)
B Çankır
Eurasian Business & Economics Journal 1 (2), 513-522, 2016
8*2016
Strategic Competition of Internet Interfaces for XU30 Quoted Companies
SE Seker, B Cankir, ME Okur
International Journal of Computer and Communication Engineering 3 (6), 464, 2014
72014
Information and communication technology reputation for XU030 quote companies
SE Seker, B Cankir, ML Arslan
arXiv preprint arXiv:1406.5073, 2014
72014
İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektöründe Bir Araştırma
B Çankır, S Şahin
International Journal of Economic and Administrative Studies, 389-401, 2018
6*2018
Akademisyenlerde Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi (The Effect of Burnout on the Organizational Citizenship Behavior Among Academicians)
B Çankır
Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (29), 193-209, 2017
62017
Web Reputation Index for XU030 Quote Companies
B Cankir, ML Arslan, SE Seker
Journal of Industrial and Intelligent Information Vol 3 (2), 2015
62015
Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit
B Çankır, S Arıkan
Journal of Business Research-Turk 11 (2), 1133-1150, 2019
52019
Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kalite: Sürdürülebilir Kalite Algısı Ölçeği (SKA-Ö)’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B Çankır, S Eti
2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 2017
52017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20