Takip et
Bilal Çankır
Bilal Çankır
Prof. of Management & OB- Istanbul Medeniyet University, PhD RSR.- University of Texas at Dallas
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Job Resources on Work Engagement: A Study on Academicians in Turkey
MC Altunel, OE Kocak, B Çankır
Educational Sciences: Theory & Practice 2, 409-417, 2015
124*2015
Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement
B Çankır, S Şahin
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 11 (3), 2549-2560, 2018
772018
Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama (The Effect of the Work Engagement and Burnout on Organizational Citizenship …
B Çankır
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı, 2016
56*2016
Çalışan Performansı ve Mali Performans: Pozitif Ses Çıkarma, Psikolojik İyi-Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk ile İlişkileri ve Otel İşletmeleri Örneği
Ç Bilal, D Semiz Çelik
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 54-67, 2018
432018
İş’te Pozitif Davranış
B Çankır, S Yener
Çizgi Kitabevi Yayınları, 2017
42*2017
Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Organizasyon Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management)
B Çankır, H Fındık, ÖE Koçak
1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for …, 2012
362012
Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi İle Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki …
B Çankır
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2), 1-12, 2016
30*2016
Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit
B Çankır, S Arıkan
Journal of Business Research-Turk 11 (2), 1133-1150, 2019
282019
Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect of Work Engagement on Organizational Citizenship Behavior and A Research)
B Çankır
The Journal of International Social Research 9 (47), 776-781, 2016
27*2016
Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi-The Effect of Feedback on Research Assistants’ Self Efficacy)
B Çankır
The Journal of Human and Work 3 (1), 21-30, 2016
27*2016
Örgütlerde Duygusal Bağlılık ve Performans İlişkisi
B ÇANKIR
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 155-177, 2019
252019
İşletme ve Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi
M Canbaz, B Çankır, E Çevik
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi 1 (3), 229, 2013
242013
The validity and reliability of thriving scale in academic context: Mindfulness, GPA, and entrepreneurial intention among university students
NA Ozcan, S Sahin, B Cankir
Current Psychology 42 (7), 5200-5211, 2023
22*2023
İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektöründe Bir Araştırma
B Çankır, S Şahin
International Journal of Economic and Administrative Studies, 389-401, 2018
22*2018
Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
B Çankır
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
212010
Organizasyonlarda çeviklik (organizational agility)
A Candan, B Çankır, SE Seker
YBS Ansiklopedisi 4 (3), 3-9, 2017
162017
Sürdürülebilir Kalite Algısı ve İş Performansı: Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü
S Şahin, B Çankır
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (3), 196-211, 2019
15*2019
Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation)
B Çankır
Research Journal of Business and Management 3 (4), 297-305, 2016
15*2016
Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor? Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü
S Arıkan, B Çankır
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 12, 1-22, 2019
132019
Öz-Yeterlilik ve Değişime Karşı Direncin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi (The Effect of Self-Efficacy and Resistance to Change on Entrepreneurship Tendency)
B Çankır
International Journal of Economic Studies 3 (2), 115-124, 2017
13*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20