Follow
Bilal Çankır
Bilal Çankır
Associate Professor of Management and OB- Istanbul Medeniyet University, PhD Res.- UT Dallas
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of Job Resources on Work Engagement: A Study on Academicians in Turkey
MC Altunel, OE Kocak, B Cankir
Educational Sciences: Theory & Practice 2, 409-417, 2015
79*2015
Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama (The Effect of the Work Engagement and Burnout on Organizational Citizenship …
B Çankır
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı, 2016
402016
Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement
B Çankır, S Şahin
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 11 (3), 2549-2560, 2018
302018
Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Organizasyon Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management)
B Çankır, H Fındık, ÖE Koçak
1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for …, 2012
25*2012
İş’te Pozitif Davranış
B Çankır, S Yener
23*2017
Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi İle Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki …
B Çankır
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2), 1-12, 2016
23*2016
Çalışan Performansı ve Mali Performans: Pozitif Ses Çıkarma, Psikolojik İyi-Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk ile İlişkileri ve Otel İşletmeleri Örneği
Ç Bilal, D Semiz Çelik
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 54-67, 2018
222018
İşletme ve Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi
M Canbaz, B Çankır, E Çevik
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi 1 (3), 229, 2013
222013
Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi-The Effect of Feedback on Research Assistants’ Self Efficacy)
B Çankır
The Journal of Human and Work 3 (1), 21-30, 2016
20*2016
Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect of Work Engagement on Organizational Citizenship Behavior and A Research)
B Çankır
The Journal of International Social Research 9 (47), 776-781, 2016
17*2016
Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation)
B Çankır
Research Journal of Business and Management 3 (4), 297-305, 2016
13*2016
Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
B Çankır
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
132010
Psikolojik Sözleşme İhlalinin LMX Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect on Leader-Member Exchange and Their Psychological Contract Violation: An Application)
B Çankır
Eurasian Business & Economics Journal 1 (2), 513-522, 2016
12*2016
İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektöründe Bir Araştırma
B Çankır, S Şahin
International Journal of Economic and Administrative Studies, 389-401, 2018
11*2018
Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor? Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü
S Arıkan, B Çankır
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 12, 1-22, 2019
102019
Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kalite: Sürdürülebilir Kalite Algısı Ölçeği (SKA-Ö)’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B Çankır, S Eti
2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 2017
102017
Strategic Competition of Internet Interfaces for XU30 Quoted Companies
SE Seker, B Cankir, ME Okur
International Journal of Computer and Communication Engineering 3 (6), 464, 2014
102014
The validity and reliability of thriving scale in academic context: Mindfulness, GPA, and entrepreneurial intention among university students
NA Ozcan, S Sahin, B Cankir
Current Psychology, 1-12, 2021
9*2021
Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit
B Çankır, S Arıkan
Journal of Business Research-Turk 11 (2), 1133-1150, 2019
92019
Organizasyonlarda çeviklik (organizational agility)
A Candan, B Çankır, SE Seker
YBS Ansiklopedisi 4 (3), 3-9, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20