Sırrı Akbaba
Sırrı Akbaba
Verified email at uskudar.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde motivasyon
S Akbaba
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 343-361, 2006
4732006
Grupla psikolojik danışmanın sosyal psikolojik bir kavram olan özgecilik üzerindeki etkisi
S Akbaba
Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1994
741994
İlköğretim öğrencilerinde siber zorbalık ve mağduriyetin yordayıcıları
S Akbaba, Y Eroğlu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 105-122, 2013
712013
Siber zorbalık ve mağduriyetin yaygınlığının ve risk faktörlerinin incelenmesi
Y Eroğlu, E Aktepe, S Akbaba, A Işık, E Özkorumak
Eğitim ve Bilim 40 (177), 2015
70*2015
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ZORBACI DAVRANIŞLARIN AZALTILMASINA YÖNELİK EMPATİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI1
M Şahin, S AKBABA
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (1), 331-342, 2010
622010
The investigation of validity and reliability of the Turkish version of the Brief Self-Control Scale
M Nebioglu, N Konuk, S Akbaba, Y Eroglu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 22 …, 2012
592012
The Investigation of Relationship among Relational-Interdependent Self-Construal, Cyberbullying, and Psychological Disharmony in Adolescents: An Investigation of Structural …
B Cetin, Y Eroglu, A Peker, S Akbaba, S Pepsoy
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (2), 646-653, 2012
452012
Ergenlerde ilişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu, siber zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi
B Çetin, Y Eroğlu, A Peker, S AKBABA, S Pepsoy
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (2), 637-653, 2012
432012
Psikolojik sağlığı koruyucu rehberlik ve psikolojik danışma
S Akbaba
Pegem A Yayınları, 2012
432012
A Comparison of the Burnout Levels of Teachers with Different Occupational Satisfaction Sources.
S Akbaba
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (4), 1253-1261, 2014
422014
Ortaöğretim okullarının örgüt sağlığı (Bolu ili örneği)
S Akbaba
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1997
421997
Öğrenme psikolojisi
S Akbaba
381995
İçsel motivasyonun bazı değişkenler açısından incelenmesi
S Akbaba, A Aktaş
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 21 …, 2005
332005
Öğretmen yetiştirmede mesleki rehberliğin yeri ve önemi
S Akbaba
Milli Eğitim Dergisi 155, 11-19, 2002
302002
Psikolojik danışma ve sınıf ortamlarında öğrenme psikolojisi
S Akbaba
Pegem Akademi, 2013
262013
Özgecilik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Akbaba
Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 85-95, 2001
252001
Ana-baba tutumlarının bazı kişilik özellikleri üzerine etkisi
S Akbaba
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988
251988
Üniversite öğrencilerinin kendini açma davranışları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişki
B Çetinkaya, S AKBABA
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 3 (4), 1, 2011
222011
Learned Resourcefulness and Coping with Stress in Mothers of Children with Disabilities.
Y Eroglu, S Akbaba, O Adigüzel, A Peker
Eurasian Journal of Educational Research 55, 243-261, 2014
172014
Motivation in education
S Akbaba
J Kazim Karabekir Edu Fac 13, 343-61, 2006
172006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20