Follow
ahmet akinci
ahmet akinci
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması
G Sert, M Kurtoğlu, A Akıncı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 1 (3), 1-8, 2012
2572012
Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması
A Akıncı, M Kurtoğlu, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 3 (1), 1-10, 2012
1712012
Bilişim şuraları, teknoloji politikaları ve eğitim
A Akıncı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim, 10-12, 2010
472010
Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı sanal sınıf araçlarının karşılaştırılması
D Yıldırım, H Tüzün, M Çınar, A Akıncı, E Kalaycı, HG Bilgiç, Y Yüksel
Akademik Bilişim 451, 456, 2011
42*2011
A Study on the Usability of a University Registrar's Office Website through the Methods of Authentic Tasks and Eye-Tracking.
H Tuzun, A Akinci, M Kurtoglu, D Atal, FK Pala
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 12 (2), 26-38, 2013
312013
Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanmasında inovasyonun üretim maliyetlerine etkisi ve ampirik bir uygulama
A Akıncı
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüsek …, 2011
302011
Bilgisayar oyunları ve öğrenme
H TÜZÜN, A Akıncı, D Yıldırım, M Sırakaya
Pegem Akademi, 2013
202013
Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarına entegrasyonu
A Akıncı, M Sırakaya, D Yıldırım, H Tüzün
4th International Computer Education and Instructional Technologies …, 2010
132010
Teknoloji politikaları, kurumsal vizyon çalışmaları ve eğitime yansımalar. 4
A Akıncı, SS Seferoğlu
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler …, 2010
132010
Overview of research on teachers’ technology usage: a content analysis study
G Sert, M Kurtoglu, A Akıncı, SS Seferoglu
Computers & Education 14 (46), 1-8, 2012
82012
Yerleşik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı
H TÜZÜN, H Bilgiç, E Kalaycı, M Çınar, A Akıncı, D Yıldırım, Y Yüksel
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
82011
Maker hareketi ve yenilikçi eğitim: Bir durum analizi
A AKINCI, H TÜZÜN
Proceeding Book, 59, 2016
72016
Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada maliyet üstünlüğü stratejisi olarak inovasyon ve sofra camı üretim işletmesinde bir araştırma örneği
O Elmacı, A Akıncı
MÖDAV 4, 65-98, 2012
72012
ve Seferoğlu, SS (2012)
A Akıncı, M Kurtoğlu
Bir teknoloji politikası olarak FATİH Projesinin başarılı olması için …, 2012
62012
Öğrenci Yönetimli Karma Öğrenme Ortamlarındaki Çevrimiçi Tartışmalara Katılımın Yönetme Sorumluluğu ve İnternet Özyeterliği Açısından İncelenmesi
A AKINCI, M ERDEM
32010
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğü
ÖYP KONGRESİ
Hacettepe Üniversitesi, 2013
2013
ÖĞRENCĠ YÖNETĠMLĠ KARMA ÖĞRENME ORTAMLARINDAKĠ ÇEVRĠMĠÇĠ TARTIġMALARA KATILIMIN YÖNETME SORUMLULUĞU VE ĠNTERNET ÖZYETERLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ INVESTIGATION OF ONLINE …
A AKINCI, M ERDEM
Bildiriler Kitabı, 40, 0
Teknoloji politikaları kurumsal vizyon çalışmaları ve eğitime yansımalar
A AKINCI, S SEFEROĞLU
TÜRKĠYE‟ DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II
BB DEMĠRCĠ, GT YAMAMOTO, U DEMĠRAY
EĞĠTSEL BĠLGĠSAYAR OYUNLARININ EĞĠTĠM ORTAMLARINA ENTEGRASYONU INTEGRATION OF EDUCATIONAL COMPUTER GAMES INTO EDUCATIONAL ENVIRONMENTS
A AKINCI, M SIRAKAYA, ME Bakanlığı, D YILDIRIM, H TÜZÜN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20