Follow
Hüseyin YILMAZ
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ROLÜ
H YILMAZ, S Polatcı
International Journal of Social Science 1 (2), 286-308, 2018
212018
Do Psychological Capital and Communication Skills Affect Entrepreneurial Intention?
O Yalap, H Yılmaz, S Polatcı
Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues (WJBEM …, 2020
112020
İş Yerinde Dışlanma
H Yılmaz
Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, 293-302, 2020
62020
İşyerinde Dışlanma Workplace Ostracism
H Yılmaz
21. Yüzyılda Örgütsel Davranış, 133-152, 2017
6*2017
Duygusal Zeka ve Alt Boyutlarının İlişki Yönetimi Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Uygulama
İ Alici, H Yılmaz
Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2, 70-89, 2017
62017
Örgütlerde yıldırma davranışları, personelin tükenmişlik düzeyleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler
H Yılmaz
Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
62013
Bilişsel Kayıplarımızın Sebebini Arayış: Psikolojik Sermaye ve Çalışma Hayatı Kalitesinin Bilişsel Kayıplara Etkisi
S Polatcı, H Yılmaz
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (22), 47-68, 2021
3*2021
BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN BİLİŞSEL KAYIPLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZNEL İYİ OLUŞUN ARACILIK ROLÜ
S POLATCI, H ÜNÜVAR, H YILMAZ
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (Kongre …, 2022
12022
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Kullanılan Motivasyon Araçları
H Yılmaz
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 13-34, 2020
12020
İşyerinde Dışlanmanın Görev Performansına Etkisi: Pozitif ve Negatif Duygulanımın Aracılık Rolü
H Yılmaz, AY Güngör
Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 329-342, 2021
2021
Bilinçli farkındalık ve öznel iyi oluş sayesinde bilişsel kayıplardan kurtulmak mümkün mü?
S Polatcı, H Ünüvar, H Yılmaz
29. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, 251, 2021
2021
Örgütsel Sinizm
H Yılmaz
Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji, 253-268, 2021
2021
Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues
O Yalap, H Yılmaz, S Polatcı
2020
Pozitif ve Negatif Duygusallık
H Yılmaz
Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, 635-642, 2020
2020
İşyeri yalnızlığının pozitif ve negatif duygusallık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
H Yılmaz, H Ünüvar
7. Örgütsel Davranış Kongresi, 1266-1276, 2019
2019
The Effect of Workplace Ostracısm on Performance
H Yılmaz, M Gözel
2nd International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics …, 2019
2019
Örgütsel adalet algısı ve personel güçlendirmenin iş performansına etkisi: Örgütsel sinizmin rolü
H Yılmaz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
Yapısal Güçlendirmenin İş Performansına Etkisi: Tükenmişliğin Aracılık Rolü: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma
H Yılmaz, H Ünüvar
6. Örgütsel Davranış Kongresi, 250-261, 2018
2018
The Effect of Locus of Control on Positive Psychological Capital
H Yılmaz, İ Alici, O Yalap
İnternational Conference on Contemporary Issues in Business & Economics …, 2018
2018
The Effect of Communication Skills on Entrepreneurial Intentions
S Polatcı, O Yalap, H Yılmaz
İnternational Conference on Contemporary Issues in Business & Economics …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20