Follow
Halil İbrahim DOĞAN
Halil İbrahim DOĞAN
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hadis İlmi Açısından Beyhakî'nin (öl. 458/1066) es-Sünenü'l-Kebîr'i
Hİ DOĞAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
4*2021
Muhtelif Âlimlerin Sünnet Taksimatı ve Sünnetin Bağlayıcılığı –İbn ‘Âşûr Örneği–
Hİ DOĞAN
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 19 (2), 673-702, 2019
3*2019
Beyhakî’nin Hayatı, Eserleri ve es-Sünenü’l-kebîr’in Mukaddimesi el-Medhal ilâ ‘il-mi’s-sünen’i
Hİ DOĞAN
ULUM 4 (2), 285-317, 2021
22021
Muhammed et-Tâhir b. 'Âşûr (1879-1973) ve Hadis İlmindeki Yeri
Hİ DOĞAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
22015
İbn 'Âşûr'un Hz. Peygamber Tasavvuru
Hİ DOĞAN
Electronic Turkish Studies 13 (25), 2018
12018
Bir Konu, İki Muhaddis, İki Kitap: Eserleri Bağlamında Buhârî ve Beyhakî’nin İmamın Arkasında Kıraat Meselesine Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Hİ Doğan
TSBS Bildiriler Dergisi, 277-280, 2023
2023
İLİMLER TASNİFİNDE HADİS İLMİNİN YERİ.
Hİ DOĞAN
Dinbilimleri Journal 23 (2), 2023
2023
Ölüyü Yıkayanın Gusül ve Taşıyanın Abdest Almasıyla İlgili Rivayetlerin Sened ve Metin Açısından Değerlendirilmesi
Hİ DOĞAN
Dergiabant 11 (1), 21-44, 2023
2023
HİCRÎ IV. VE V. ASIRDAKİ HALKU’L-KUR’ÂN TARTIŞMALARININ BEYHAKĪ’NİN (Ö. 458/1066) ESERLERİNE YANSIMASI
Hİ DOĞAN
Diyanet İlmi Dergi 59 (2), 479-520, 2023
2023
Halk Dilinde Müştehir Bir Hadis:‘Rızkın Onda Dokuzu Ticarettedir.’
Hİ Doğan
Trabzon İlahiyat Dergisi 10 (1), 137-161, 2023
2023
Hicrî II. Asırda Hadis Rivayeti: el-Mu ‘âfâ b.‘İmrân’ın (öl. 185/801) Vasiyet’indeki Belâğ Rivayetler
Hİ DOĞAN
Kocatepe İslami İlimler Dergisi 6 (1), 280-307, 2023
2023
Camiye Giderken Yenilmemesi Gereken Yiyeceklerle İlgili Rivayetlerin Hadis İlmi Açısından Tahlili ve Değerlendirilmesi
Hİ Doğan
TSBS Bildiriler Dergisi, 2022
2022
M. Tayyib Okiç’in Sahâbeye Hadis İlmi Açısından Yaklaşımı
Hİ Doğan
Danisname Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi, 103-131, 2022
2022
Beyhakî’nin es-Sünenü’l-Kebîr’i Bağlamında Mevsûl-Mürsel İlişkisi
Hİ DOĞAN
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (1), 375-405, 2022
2022
İbn ‘Âşür'un Hayatı, Eserleri ve Hadis Yorumculuğu (en-Nazaru’l-fasîh ve Keşfu’l-muğattâ Örneği)
Hİ DOĞAN
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2), 1254-1280, 2020
2020
Minhâcu'l-Fukara Bağlamında İsmail Rüsûhî Ankaravî'nin Hadisçiliği
Hİ DOĞAN
Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri ile Ankara, 323-352, 2018
2018
Muhtelifu'l-Hadis İlmi, Usulü ve Kuralları
Hİ DOĞAN
Journal of Analytic Divinity 2 (2), 116-148, 2018
2018
İbn Cinnî, Nahivde Hadisler İstişhâdı Kullandı Mı? Eleştirel Bir Yaklaşım
MM ASUTAY, Hİ DOĞAN
International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds) 13 (15), 21-38, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18