Takip et
demet eroglu sevinc
demet eroglu sevinc
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
COVID-19 EKSENLİ SAĞLIK KRİZİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
İO Oral, DE Sevinç
Journal of Management Theory and Practices Research 1 (1), 58-70, 2020
232020
Ekonomik büyüme ve göç ilişkisi: Gelişmekte olan ülkelere dayalı bir analiz
H Sevinç, E Bozkurt, S Künü, DE Sevinç
International Conference on Eurasian Economies, 398-403, 2016
202016
EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ? YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR
H Sevinç, E Bozkurt, DE Sevinç
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1), 57-69, 2016
182016
Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma
H SEVİNÇ, E BOZKURT, DE SEVİNÇ
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 5 (4), 1-11, 2016
182016
A wavelet-based model of trade openness with ecological footprint in the MINT economies
TS Adebayo, H Sevinç, DE Sevinç, OS Ojekemi, D Kirikkaleli
Energy & Environment 35 (4), 2178-2197, 2024
152024
Finansal Piyasaların Kara Mart’ı: Covid-19 Pandemisinin Borsa İstanbul Üzerindeki Etkilerinin Lineer Olmayan ARDL Analizi Yardımıyla İncelenmesi
M Akıncı, DE Sevinç, G Yüce
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 215-244, 2020
122020
Modeling the volatility of Bitcoin returns using EGARCH method
DE Sevinç, GY Akıncı
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (62), 787-800, 2021
82021
RİSK VE SAĞLIK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
DE SEVİNÇ
Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 64-75, 2020
72020
Avrupa Birliğinde Eğitim Politikaları ve Eğitim Politikaları Açısından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
D Sevinç
Ankara: Eğitim Ana Planı Destek Raporu, 1996
61996
İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği.
ALİ SHAHINPOUR, H SEVİNÇ, DE SEVİNÇ
Igdir University Journal of Social Sciences, 2019
12019
Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine
M AKINCI, H SEVİNÇ, GY AKINCI, DE SEVİNÇ
IV. European Congress on Economic Issues, 15-17, 2018
12018
Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar
DE Sevinç, GY Akıncı
2023
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİNDEN KANITLAR
B Hakyemez, DE Sevinç, H Sevinc
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 …, 2022
2022
Terör-Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Türkiye Düzey-2 Bölgeleri Üzerine Bir İnceleme
DE Sevinç, S Yapraklı
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (59), 655-674, 2020
2020
İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği
DE Sevinç, A Shahinpour, H Sevinç
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 301-326, 2019
2019
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DEVLETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
H SEVİNÇ, P ALİYEV, DE SEVİNÇ
PROCEEDINGS BOOK, 143, 2019
2019
KATILIM BANKACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
E Bozkurt, H Sevinç, D Eroğlu Sevinç
INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, 28, 2019
2019
IHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELINDE KANITLAR: TRA BÖLGESI ÖRNEGI/EVIDENCE OF EXPORT-ORIENTED GROWTH BASED ON CONVERGENCE: THE CASE OF TRA REGION
DE Sevinç, ÖS Emsen
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 8 (32), 109, 2016
2016
A Study on the Relationship between Economic Growth and the Environment in OECD Countries
DE Sevinç
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 9 (1), 140-149, 0
Kentleşmenin Çevre Üzerine Etkisi: Bazı Akdeniz Ülkelerinden Kanıtlar
DE Sevinç
Fiscaoeconomia 8 (2), 459-477, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20