Follow
demet eroglu sevinc
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 EKSENLİ SAĞLIK KRİZİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
İO Oral, DE SEVİNÇ
Journal of Management Theory and Practices Research 1 (1), 58-70, 2020
242020
Ekonomik büyüme ve göç ilişkisi: Gelişmekte olan ülkelere dayalı bir analiz
H Sevinç, E Bozkurt, S Künü, DE Sevinç
International Conference On Eurasian Economies, 398-403, 2016
212016
EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ? YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR
H Sevinç, E Bozkurt, DE SEVİNÇ
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1), 57-69, 2016
192016
Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma
H SEVİNÇ, E BOZKURT, DE SEVİNÇ
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 5 (4), 1-11, 2016
142016
A wavelet-based model of trade openness with ecological footprint in the MINT economies
TS Adebayo, H Sevinç, DE Sevinç, OS Ojekemi, D Kirikkaleli
Energy & Environment, 0958305X221150489, 2023
132023
Finansal Piyasaların Kara Mart’ı: Covid-19 Pandemisinin Borsa İstanbul Üzerindeki Etkilerinin Lineer Olmayan ARDL Analizi Yardımıyla İncelenmesi
M Akıncı, DE Sevinç, G Yüce
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 215-244, 2020
122020
RİSK VE SAĞLIK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
DE SEVİNÇ
Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 64-75, 2020
82020
Modeling the volatility of Bitcoin returns using EGARCH method
DE Sevinç, GY Akıncı
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (62), 787-800, 2021
72021
Avrupa Birliğinde Eğitim Politikaları ve Eğitim Politikaları Açısından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
D Sevinç
Ankara: Eğitim Ana Planı Destek Raporu, 1996
51996
İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği
DE SEVİNÇ, A SHAHİNPOUR, H SEVİNÇ
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 301-326, 2019
22019
Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine
M AKINCI, H SEVİNÇ, GY AKINCI, DE SEVİNÇ
IV. European Congress on Economic Issues, 15-17, 2018
12018
Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar
DE Sevinç, GY Akıncı
2023
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİNDEN KANITLAR
B HAKYEMEZ, DE SEVİNÇ, H SEVİNC
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 …, 2022
2022
Terör-Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Türkiye Düzey-2 Bölgeleri Üzerine Bir İnceleme
DE Sevinç, S Yapraklı
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (59), 655-674, 2020
2020
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DEVLETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
H SEVİNÇ, P ALİYEV, DE SEVİNÇ
PROCEEDINGS BOOK, 143, 2019
2019
KATILIM BANKACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
E Bozkurt, H Sevinç, D Eroğlu Sevinç
INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, 28, 2019
2019
IHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELINDE KANITLAR: TRA BÖLGESI ÖRNEGI/EVIDENCE OF EXPORT-ORIENTED GROWTH BASED ON CONVERGENCE: THE CASE OF TRA REGION
DE Sevinç, ÖS Emsen
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 8 (32), 109, 2016
2016
Kentleşmenin Çevre Üzerine Etkisi: Bazı Akdeniz Ülkelerinden Kanıtlar
DE Sevinç
Fiscaoeconomia 8 (2), 459-477, 0
Geçiş Ekonomileri Bağlamında Ekonomik Büyüme-Kadın İstihdamı İlişkisi
DE Sevinç
Sosyal Bilimler Üzerine Araştirmalar: Ekonomi & Politika, 59-80, 0
Hisse Senedi Piyasasında Spekülatif Balonlar: BİST-100 Üzerine Genelleştirilmiş Yinelemeli Sağ-Kuyruk ADF (GSADF) Analizi
GY Akıncı, FM Küçükçaylı, DE Sevinç
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20