Follow
NECATİ İŞLER
NECATİ İŞLER
Unknown affiliation
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Su’ûdü’l-Mevlevî Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân) (Yüksek Lisans Tezi)
N İşler
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
13*2005
Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir’atü’l-İslam Tercümesi (Şir’ai Manzûm)
N İşler
Eskiyeni, 775-812, 2020
82020
Eski Türk edebiyatı çalışmalarında dijital kaynaklar ve uygulamalar
N İŞLER
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (1), 249-272, 2021
22021
20. Yüzyıl Dîvân Şâiri Hattât Suûdü'l-Mevlevî ve Dîvânı (Zâdegân)
N İşler
İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 53-90, 2019
22019
HATTÂT VE ŞAİR MEHMED RIZA SAFVET BEY'İN (1857-1911) HAYATI VE ŞİİRLERİ (ÂSÂR-I PEDER)
N İşler
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (1), 469-499, 2021
12021
A Poetic Aqāidnāmah from the Period of Sultan Bāyezīd II: Nazm-i Jawāhir Sultan II. Bâyezîd Dönemine Ait Manzum Bir Akâidnâme: Nazm-ı Cevâhir
N İŞLER
Osmanli Medeniyeti Arastirmalari Dergisi 2024 (21), 2024
2024
Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)
N İşler
2021
Muhammed B. İbrahim’in Manzum Şir’atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme), İnceleme -Tenkitli Metin (Doktora Tezi)
N İŞLER
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
Sultan II. Bâyezîd Dönemine Ait Manzum Bir Akâidnâme: Nazm-ı Cevâhir
N İşler
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 313-355, 0
MUHAMMED B. İBRAHİM’İN MANZÛM ŞİR ‘ATÜ’L-İSLÂM TERCÜMESİ’NDEKİ TÜRKÇE UNSURLAR
N İŞLER
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA YERLİLİK, 131, 0
Yazma Eserlerin Katalog Bilgilerinde Eserin Müellife Aidiyeti Sorunu
N İşler
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11