Follow
Şefik Taylan Akman
Şefik Taylan Akman
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Kamu Hukuku Bölümü - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD.
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmi Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik Karakteri
ŞT Akman
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (1), 80-109, 2011
942011
Hukuk ve politika ilişkisi-hukukun ekonomi politik analizi ve liberal hukuk düzeninin eleştirisi
ŞT Akman
İmge Kitabevi 1, 2016
29*2016
Hukuk politika ilişkisi bakımından eleştirel Hukuk Çalışmaları hareketi
ŞT Akman
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 61 (4), 1271-1306, 2012
262012
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Hububat Üretiminin Vergilendirilmesi
ŞT Akman, İS Akman
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2), 73-91, 2011
222011
Roma Antikitesinde Sosyal Politik Ekonomik Değişimlerin Hukuksal Yapı Ve Kamu Düzeni Üzerindeki Etkileri
ŞT Akman
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2), 89-107, 2012
212012
Vergi Hukukunda “Peçeleme” Kavramının Hukuksal ve Sosyolojik Analizi
ŞT Akman
Ankara Barosu Dergisi 66 (3), 26-48, 2008
15*2008
Yabancılaşma ve Hukuk
ŞT AKMAN
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2), 108-115, 2012
112012
İş Hukukunun Piyasalaşması: Emeğin Esnekleşmesi ya da Çalışma Yaşamının Kuralsızlaşması Bağlamında Klasik Liberalizmden Neo-liberalizme İş Sözleşmesinin Dönüşümü
ŞT Akman
Türkiye’nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm (Der. Ali Murat Özdemir …, 2014
9*2014
Devletin şiddet araçları üzerindeki tekelci kontrolü ve meşruiyet sorunu - 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye'de ordu ve meşruiyet
ŞT AKMAN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 0
5*
John Locke’un Siyaset Felsefesi Ekseninde Doğal Hukukun Politikleştirilmesi
ŞT Akman
Amme İdaresi Dergisi 54 (2), 1-44, 2021
3*2021
Liberalizmden otoriteryanizme hukuk düzeninin yapısal niteliklerinin dönüşümü ve Türkiye örneği
ŞT Akman, Z Hacımuratlar Sevinç
22021
Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde İngiltere’de Hukuki Düzenin Kuruluşu ve İktidarın Paylaşımı
ŞT Akman
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 161-248, 2021
2*2021
Hukukun Politik Niteliği Üzerine Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Çerçevesinde 1961 Anayasası Açısından Düşünce Özgürlüğünün Yargısal Yorumu
ŞT Akman
Ankara Barosu Dergisi 67 (2), 58-76, 2009
22009
AMPİRİZM: İNGİLİZ EKONOMİ POLİTİK VE HUKUKİ DÜZENİNİN KURUCU EPİSTEMOLOJİSİNİN FELSEFİ KÖKENLERİ VE GELİŞİMİ
ŞT Akman
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 11 (2), 857-931, 2021
2021
Eleştirel Irk Teorisi: Irk ve Hukuk Arasında Kurulan İlişkiye Genel Bir Bakış
ŞT Akman
7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, 294-309, 2021
2021
Hukuksal Ampirizmin Hukuk Disiplini Yöntemi Olarak Ortaya Çıkışı ve Erken Gelişim Dönemi: Petrazycki ve Ehrlich’in Görüşleri
ŞT AKMAN
İstanbul Hukuk Mecmuası 79 (1), 251-274, 2021
2021
Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi Bağlamında Tanrı Kavramının Epistemolojik Bir Tahlil
ŞT Akman
Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan 2, 1617-1669, 2009
2009
Atina Antikitesinde Sınıf Mücadeleleri ve Tiranların Hukuku
ŞT AKMAN
HFSA, 7, 0
HUKUK – POLİTİKA İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ ÜZERİNE
ŞT AKMAN
HFSA, 7, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19