Takip et
Fatih Topaloğlu
Fatih Topaloğlu
Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Şia'nın Oluşumunda İran Kültürünün Etkisi The Impact of Iranian Culture on the Formation of Shia
F Topaloğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
33*2010
Şi'a'da Mehdi İnancının Oluşumunda Fars Kültürünün Etkisi The Impact of Persian Culture on Formation of Mahdi Belief in Shia
F Topaloğlu
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5 (2), 109-148, 2012
182012
Şia'da Kerbela Mateminin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Eski İran Kültürüyle İlişkisi The Emergence and Development of Karbala Mourning in Shia and Its Relation To Ancient Iranian …
F Topaloğlu
Uluslararası Kerbela Sempozyumu International Karbala Symposium 1, 501-510, 2010
18*2010
Eski İran'daki Yarı Tanrı-Kral Anlayışının Şii İmamet İnancına Etkisi The Effect of Demigod King Understanding in Ancient Iran on Belief of Shiite-Imamate
F Topaloğlu
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (6), 72-81, 2016
9*2016
Şia’nın İran Kültüründen Etkilendiği Düşüncesi Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation on the View of Iranian Culture’s Influence on Shia
F Topaloğlu
Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 8 (3), 31-45, 2011
92011
Hz. Alinin Hz. Osman Devri Siyasi Olaylarına Yönelik Tutumu Ali's Attitude towards the Political Incidents in Osman's Reign
F Topaloğlu
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2001
92001
İran Coğrafyasının Şi'îleşme Süreci -İlk Dönem Emeviler, Abbasiler- The Process of Becoming Shiite of the Iran Geography: -First Term and Umayyad, Abbasid-
F Topaloğlu
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6 (2), 43-62, 2013
82013
Hz. Ali’nin Hz. Osman Döneminde Halife İle İlişkileri Ali b. Abu Talib's Relations with the Caliph during the Period of Osman
F Topaloğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hz. Ali Sempozyumu Bildirileri …, 2009
82009
Aydın İli Bozdoğan İlçesi Alamut Köyü Alevilerinde Yatır Ziyareti -Madran Baba Örneği- The Visit of Alawites of Alamut Village in Bozdogan, Aydin to The Yatirs (The Example of …
F Topaloğlu
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5 (1), 67-93, 2012
52012
Bâbîlik-Bahâîlik Babism-Baháʼí Faith
F Topaloğlu
İslâm Mezhepleri Tarihi, 313-327, 2020
42020
Çağdaş İran'da Şiî İmamet Kavramı ve Liderlik: Dinî Modernistlerin Görüşleri The Shi’i Concept of Imamate and Leadership in Contemporary Iran: The Case of Religious Modernists
A Hashemi-Najafabadi, F Topaloğlu
Turkish Journal of Shiite Studies 1 (2), 338-356, 2019
12019
Günümüz Ortadoğu İslâm Coğrafyasında Şîa ve Şiîlerin Durumu Üzerine Bir İnceleme A Study on the Status of Shīʿa and Shiites in Today's Middle East Islamic Geography
F Topaloğlu
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16 (1), 182-219, 2023
2023
Bâbîlik ve Bahâîlik Tarih - İnanç - İbadet - Gelenek Babism and Baháʼí Faith History - Belief - Devotion - Tradition
F Topaloğlu
Nobel Akademik Yayıncılık, 2023
2023
Halife Me’mûn’un Alioğullarına Yönelik Siyaseti The Politics of Caliph al-Ma’mun Towards the Alids
K SAPAROV, F TOPALOĞLU
Turkish Journal of Shiite Studies 4 (2), 316-338, 2022
2022
Hasan Onat’a Göre İslâm Mezhepleri ve Müslümanlar Arasındaki İlişkiler -Sorunlar ve Öneriler- Relations Between Islamic Sections and Muslims According to Hasan Onat -Problems …
F Topaloğlu
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14 (1), 176-207, 2021
2021
Zerdüştlükten Günümüze İran’da Nevruz ve Din Nowruz and Religion in Iran from Zoroastrianism to Present
F Topaloğlu
4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH (THE BOOK OF FULL …, 2021
2021
Bahâîliğin Gençliğe Yönelik Faaliyetleri Baha'iism Activities towards Youth
F Topaloğlu
İslâm Modernite ve Gençlik, 361-372, 2021
2021
Şia’daki Mehdi İnancının Zerdüştlükle İlişkisi The Relationship of the Mahdi Faith in Shia with Zoroastrianism
F Topaloğlu
Uluslararası Mehdilik Sempozyumu International Mahdism Symposium, 101-116, 2018
2018
Şehirleşme ve Şia Bağlamında Kufe Kufa in the Context of Urbanization and Shia
F Topaloğlu
Şehir ve Erdem Urban and Virtue, 59-72, 2017
2017
İran Coğrafyasının Şiileşme Süreci -İlk Dönem, Emeviler, Abbasiler- The Process of Becoming Shiite of the Iran Geography: -First Term and Umayyad, Abbasid-
F Topaloğlu
Ortadoğu'nun Geleceği Açısından Şiî-Sünnî İlişkileri, 21-33, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20