Follow
Hüseyin Sarıkaya
Hüseyin Sarıkaya
Istanbul Üniversitesi'nde Islam ve Osmanlı Tarihçisi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mora'nın istirdadına dair bir kaynak değerlendirmesi ve Nâdir'in Vâkı'ât-ı Gazavât'ı
V Göger, H SARIKAYA
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 1-32, 2009
132009
MÜTENEBBÎLER MESELESİ BAĞLAMINDA CÂHİLİYE ARAPLARININ NÜBÜVVET TELAKKÎLERİ
H SARIKAYA
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 4 (2), 173-214, 2018
72018
Vakanüvis Halîl Nûrî Bey ve târîh’inin neşri üzerine bazı mülahazalar
H Sarikaya
Osmanlı Araştırmaları 51 (51), 419-457, 2018
52018
MORA’NIN YENİDEN FETHİNE DAİR OSMANLILARIN HAZIRLADIKLARI FETİHNÂME (1715)
H SARIKAYA, V GÖGER
Tarih Dergisi, 101-124, 2018
32018
mısır’ın istirdâdını ElE alan Vekáyi ‘nâmeler Ve meHmed Emîn karaHân-zâde’nin târiHçe’si
H Sarıkaya
İslami İlimler Dergisi 9 (2), 79-80, 2014
32014
Mısır'da İngiliz İşgali, Osmanlı'nın Diplomasi Savaşı (1882-1887)
H SARIKAYA
Tarih Dergisi, 219-226, 2012
22012
Selef-Halef İki Vakʻanüvîs Saʻdullah Enverî ve Halîl Nûrî’nin Terekeleri Mukayeseli Bir İnceleme
H SARIKAYA
Belleten 86 (305), 177-218, 2022
12022
BİSKÜVİ ÜRETİM HATLARINDA HAZIRLIK SÜRELERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK YALIN ÜRETİM VE SMED UYGULAMASI
HA SARIKAYA, EK SOYDEMİR, B SARDAŞ, BÇ ERVURAL, DT ŞEN
Endüstri Mühendisliği 33 (2), 413-439, 2022
12022
Bütünleşik Tedarik Zinciri Ağında Tesis Yeri Seçimi için Bulanık Çok Amaçlı Programlama Modeli
HA SARIKAYA, E ÇALIŞKAN, O TÜRKBEY
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (5), 150-161, 2014
12014
DARÜLFÜNUN'DA SAHTE VE MUHARREF DİPLOMALAR HADİSESİ (1913)
H SARIKAYA
Tarih İncelemeleri Dergisi 38 (1), 251-278, 2023
2023
The Estates of Sa'dullah Enveri and Khalil Nuri, The Predecessor and Successor Chroniclers A Comparative Study
H Sarikaya
Belleten 86 (305), 2022
2022
Jandarma Karakollarının Yer Seçiminin Enbüyük Kapsama Metodu İle Belirlenmesi
HA Sarıkaya, H Aygüneş, A Kılıç
2020
The Fathnama on the Reconquest of Morea Prepared by Ottomans (1715)
H SARIKAYA, V GÖGER
Tarih Dergisi, 101-124, 2018
2018
MISIR'IN İSTİRDÂDINI ELE ALAN VEKÁYİ'NÂMELER VE MEHMED EMÎN KARAHÂN-ZÂDE'NİN TÂRİHÇE'Sİ.
H SARIKAYA
Islami Ilimler Dergisi 9 (2), 2014
2014
Khaled Fahmy, Paşanın Adamları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır (All The Pasha's Men Mehmet Ali, His Army and the Making of Modern Egypt), trc. Deniz Zarakolu …
H SARIKAYA
Tarih Dergisi, 209-214, 2012
2012
Ahmed Vâsıf Efendi ve Mehâsinül-Âsâr ve Hakâikul-Ahbârı 1209-1219/1794-1805 (İnceleme ve Metin)
H Sarikaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
Darülfünun İlahiyat Fakültesi Merkez Hususi Evrakı ve Eğitim Tarihi Açısından Önemi
H Sarıkaya
Süleyman Kızıltoprak, Mısır’da İngiliz İşgali, Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı (1882-1887), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2010
H SARIKAYA
The Fathnama on the Reconquest of Morea Prepared by Ottomans (1715)
V Göger, H Sarikaya
Some Considerations on Circassian Halil Nuri Bey and the Divinity of Tarih
H Sarikaya
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20